ประชุมตรวจติดตามโครงการคลินิกโรคจากการทำงานพื้นที่ภาคใต้ การดำเนินงานแบบบูรณาการ 3 หน่วยงาน

22 ธันวาคม 2563

     สำนักงานประกันสังคม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน จัดประชุมตรวจติดตามโครงการคลินิกโรคจากการทำงานพื้นที่ภาคใต้ 
การดำเนินงานแบบบูรณาการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ข่ายกระทรวงสาธารสุข 
และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงาน
ประกันสังคม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
ชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช