นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 25/2563

21 ธันวาคม 2563

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทุนประกันสังคม
     2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์และขยายขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (เฉพาะกิจ)
     3. เห็นชอบแต่งตั้งนายธีระศักดิ์ ทาสะโก ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
     4. เห็นชอบแต่งตั้งนายพจนา ธูปแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน เป็นอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
     5. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
     6. เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 ของกองทุนประกันสังคม โดยปรับจากเดิมจำนวน 28 โครงการ เป็นจำนวน 27 โครงการ
     7. เห็นชอบให้เสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ต่อกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
     8. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2563