ประชุม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 14/2563

21 ธันวาคม 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • เพื่อพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย จำนวน 7 ราย
  • เพื่อพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีขอให้ยกเว้นเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จำนวน 1 ราย
  • เพื่อพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 14 ราย
  • เพื่อพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีสูญเสียสมรรถภาพ จำนวน 4 ราย
  • เพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 ราย
  • เพื่อพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา จำนวน 1 ราย
  • เพื่อพิจารณาคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. 2563