ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2563

15 ธันวาคม 2563

นายศักดินาถ  สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาแผนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมกองทุนประกันสังคม ปี 2564 ในการผลิตและเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์