รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคม

14 ธันวาคม 2563

        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคม ให้แก่ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)  โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร สปส. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานประกันสังคม การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564” เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
       ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้เป็นแนวทางเชิงรุก ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว การรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไปและการจัด “ประกันสังคม Smile Corner” ให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการใช้บริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่าย บวร ของสำนักงานประกันสังคม