นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 37

09 ธันวาคม 2563

       สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในฐานะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 37 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ ภายใต้หัวข้อ “การขยายความคุ้มครองการประกันสังคม” ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA และการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองด้านการประกันสังคม และการดำเนินการด้านประกันสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการสร้างหลักประกันที่ยั่งยืน

 

                Social Security Office (SSO), Ministry of Labour, as an ASSA Board Member, attended the Virtual 37th ASSA Board Meeting on “Expanding Social Security Coverage” consisting of Pre-ASSA Board Meeting Seminar, ASSA Board Meeting and ASSA Secretariat Meeting on 9 December 2020 at 2nd Floor, Jirasuk Sugandhajati Meeting Room, Administrative Building, Social Security Office. On this occasion, Ms. Buppa Ruangsud, Inspector-General of Ministry of Labour joined the meeting as the SSO representative. The aim of the meeting was to exchange knowledge in expanding social security coverage, implementation of health insurance for informal workers, and creating sustainable insurance.