วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล

04 ตุลาคม 2564

กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่ตกลงไว้

           นายจ้างจะส่งผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ซึ่งกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้ โดยใช้แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ในกรณีนี้นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สถานพยาบาลนั้นๆ จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง แต่นายจ้างต้องนำส่ง กท.16 และสำเนา กท.44 ก่อน

กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป

           นายจ้างจะส่งลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลใดๆ ก็ได้ ทั้งของเอกชนและของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้ทำการรักษา และลงชื่อรับรองในใบความเห็นของแพทย์ การส่งลูกจ้างไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลดังกล่าวนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานขอเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ภาครัฐบาล (ระดับสูง) จำนวน 150 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

81101

 โรงพยาบาลกระบี่

 กระบี่

2

10105

 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 กรุงเทพมหานคร

3

10102

 โรงพยาบาลเลิดสิน

 กรุงเทพมหานคร

4

10110

 โรงพยาบาลกลาง

 กรุงเทพมหานคร

5

10107

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 กรุงเทพมหานคร

6

10104

 โรงพยาบาลตากสิน

 กรุงเทพมหานคร

7

10111

 โรงพยาบาลตำรวจ

 กรุงเทพมหานคร

8

10108

 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 กรุงเทพมหานคร

9

10117

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

10

10109

 โรงพยาบาลราชวิถี

 กรุงเทพมหานคร

11

10113

 โรงพยาบาลรามาธิบดี

 กรุงเทพมหานคร

12

10101

 โรงพยาบาลศิริราช

 กรุงเทพมหานคร

13

10106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 กรุงเทพมหานคร

14

10124

 โรงพยาบาลสิรินธร

 กรุงเทพมหานคร

15

10115

 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ

 กรุงเทพมหานคร

16

10116

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (31 ส.ค. 54)

 (เดิม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)

 กรุงเทพมหานคร

17

71117

 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 กาญจนบุรี

18

71118

 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 กาญจนบุรี

19

71103

 โรงพยาบาลมะการักษ์

 กาญจนบุรี

20

46101

 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

 กาฬสินธุ์

21

62101

 โรงพยาบาลกำแพงเพชร

 กำแพงเพชร

22

40101

 โรงพยาบาลขอนแก่น

 ขอนแก่น

23

40104

 โรงพยาบาลชุมแพ

 ขอนแก่น

24

40126

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 ขอนแก่น

25

22101

 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

 จันทบุรี

26

24101

 โรงพยาบาลพุทธโสธร (17 ส.ค. 54)

 (เดิม รพ.เมืองฉะเชิงเทรา)

 ฉะเชิงเทรา

27

20119

 โรงพยาบาลเมืองพัทยา (มีผล 6 พ.ย.58)

 ชลบุรี

28

20102

 โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 (เดิม รพ.อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56)

 ชลบุรี

29

20101

 โรงพยาบาลชลบุรี

 ชลบุรี

30

20104

 โรงพยาบาลพนัสนิคม

 ชลบุรี

31

20117

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2556)

 ชลบุรี

32

20114

 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 ชลบุรี

33

20112

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 ชลบุรี

34

18101

 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

 (เดิม รพ.ชัยนาท) (มีผล 26 มิ.ย. 52)

 ชัยนาท

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

35

36101

 โรงพยาบาลชัยภูมิ

 ชัยภูมิ

36

86101

 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 ชุมพร

37

57101

 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 เชียงราย

38

50101

 โรงพยาบาลนครพิงค์

 เชียงใหม่

39

50102

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 เชียงใหม่

40

50114

 โรงพยาบาลสันป่าตอง

 เชียงใหม่

41

92101

 โรงพยาบาลตรัง

 ตรัง

42

23101

 โรงพยาบาลตราด

 ตราด

43

63101

 โรงพยาบาลแม่สอด

 ตาก

44

63102

 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 ตาก

45

26101

 โรงพยาบาลนครนายก

 นครนายก

46

26105

 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 นครนายก

47

73110

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 นครปฐม

48

73109

 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

 นครปฐม

49

73101

 โรงพยาบาลนครปฐม

 นครปฐม

50

48101

 โรงพยาบาลนครพนม

 นครพนม

51

30125

 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

 นครราชสีมา

52

30120

 โรงพยาบาลปากช่องนานา

 นครราชสีมา

53

30101

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 นครราชสีมา

54

30131

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 นครราชสีมา

55

80109

 โรงพยาบาลทุ่งสง

 นครศรีธรรมราช

56

80101

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมราช

57

60101

 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 นครสวรรค์

58

12101

 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 นนทบุรี

59

12108

 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 (6 ก.ย. 60) (เดิม รพ.ชลประทาน)

 นนทบุรี

60

12102

 สถาบันบำราศนราดูร

 นนทบุรี

61

96101

 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 นราธิวาส

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

62

96102

 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 นราธิวาส

63

55101

 โรงพยาบาลน่าน

 น่าน

64

43109

 โรงพยาบาลบึงกาฬ

 บึงกาฬ

65

31104

 โรงพยาบาลนางรอง

 บุรีรัมย์

66

31101

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 บุรีรัมย์

67

13102

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 ปทุมธานี

68

13101

 โรงพยาบาลปทุมธานี

 ปทุมธานี

69

77103

 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

 ประจวบคีรีขันธ์

70

77108

 โรงพยาบาลบางสะพาน

 ประจวบคีรีขันธ์

71

77101

 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 ประจวบคีรีขันธ์

72

77102

 โรงพยาบาลหัวหิน

 ประจวบคีรีขันธ์

73

25101

 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 ปราจีนบุรี

74

25103

 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

 ปราจีนบุรี

75

25102

 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 

 ปราจีนบุรี

76

94101

 โรงพยาบาลปัตตานี

 ปัตตานี

77

14102

 โรงพยาบาลเสนา

 พระนครศรีอยุธยา

78

14101

 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 พระนครศรีอยุธยา

79

56102

 โรงพยาบาลเชียงคำ

 พะเยา

80

56101

 โรงพยาบาลพะเยา

 พะเยา

81

82102

 โรงพยาบาลตะกั่วป่า

 พังงา

82

82101

 โรงพยาบาลพังงา

 พังงา

83

93101

 โรงพยาบาลพัทลุง

 พัทลุง

84

66101

 โรงพยาบาลพิจิตร

 พิจิตร

85

65101

 โรงพยาบาลพุทธชินราช

 พิษณุโลก

86

76101

 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

 เพชรบุรี

87

67101

 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 เพชรบูรณ์

88

54101

 โรงพยาบาลแพร่

 แพร่

89

83103

 โรงพยาบาลป่าตอง (กะทู้)

 ภูเก็ต

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

90

83101

 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 ภูเก็ต

91

83104

 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 ภูเก็ต

92

44101

 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 มหาสารคาม

93

49101

 โรงพยาบาลมุกดาหาร

 มุกดาหาร

94

58101

 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 แม่ฮ่องสอน

95

35101

 โรงพยาบาลยโสธร

 ยโสธร

96

95106

 โรงพยาบาลเบตง

 ยะลา

97

95101

 โรงพยาบาลยะลา

 ยะลา

98

45101

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 ร้อยเอ็ด

99

85101

 โรงพยาบาลระนอง

 ระนอง

100

21101

 โรงพยาบาลระยอง

 ระยอง

101

70105

 โรงพยาบาลโพธาราม

 ราชบุรี

102

70103

 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 ราชบุรี

103

70111

 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 ราชบุรี

104

70101

 โรงพยาบาลราชบุรี

 ราชบุรี

105

16103

 โรงพยาบาลบ้านหมี่

 ลพบุรี

106

16101

 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (เดิม รพ.ลพบุรี)

 (ตั้งแต่ 18 ก.ย. 52)

 ลพบุรี

107

16102

 โรงพยาบาลอานันทมหิดล

 ลพบุรี

108

52102

 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 ลำปาง

109

52101

 โรงพยาบาลลำปาง

 ลำปาง

110

51101

 โรงพยาบาลลำพูน

 ลำพูน

111

42101

 โรงพยาบาลเลย

 เลย

112

33101

 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 ศรีสะเกษ

113

47101

 โรงพยาบาลสกลนคร

 สกลนคร

114

47106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 สกลนคร

115

90119

 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

 สงขลา

116

90101

 โรงพยาบาลสงขลา 

 สงขลา

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

117

90102

 โรงพยาบาลหาดใหญ่

 สงขลา

118

90117

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มใหม่) 22 ส.ค. 61

 สงขลา

119

91101

 โรงพยาบาลสตูล

 สตูล

120

11102

 โรงพยาบาลบางบ่อ

 สมุทรปราการ

121

11101

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 สมุทรปราการ

122

75101

 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

 สมุทรสงคราม

123

74102

 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

 สมุทรสาคร

124

74103

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 สมุทรสาคร

125

74101

 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 สมุทรสาคร

126

27101

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 สระแก้ว

127

19102

 โรงพยาบาลพระพุทธบาท

 สระบุรี

128

19101

 โรงพยาบาลสระบุรี

 สระบุรี

129

17101

 โรงพยาบาลสิงห์บุรี

 สิงห์บุรี

130

17102

 โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 สิงห์บุรี

131

64109

 โรงพยาบาลศรีสังวร

 สุโขทัย

132

64101

 โรงพยาบาลสุโขทัย

 สุโขทัย

133

72101

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

 สุพรรณบุรี

134

72103

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

 สุพรรณบุรี

135

72110

 โรงพยาบาลอู่ทอง

 สุพรรณบุรี

136

84105

 โรงพยาบาลเกาะสมุย

 สุราษฎร์ธานี

137

84101

 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 สุราษฎร์ธานี

138

32101

 โรงพยาบาลสุรินทร์

 สุรินทร์

139

43106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

 หนองคาย

140

43101

 โรงพยาบาลหนองคาย

 หนองคาย

141

39101

 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

 หนองบัวลำภู

142

15101

 โรงพยาบาลอ่างทอง

 อ่างทอง

143

37101

 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 อำนาจเจริญ

144

41121

 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 อุดรธานี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

145

41101

 โรงพยาบาลอุดรธานี

 อุดรธานี

146

53101

 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 อุตรดิตถ์

147

61106

 โรงพยาบาลทัพทัน

 อุทัยธานี

148

61101

 โรงพยาบาลอุทัยธานี

 อุทัยธานี

149

34118

 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 อุบลราชธานี

150

34101

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 อุบลราชธานี

 

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ภาครัฐบาล (ระดับต้น) จำนวน 757 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

81102

 โรงพยาบาลเขาพนม

 กระบี่

2

81103

 โรงพยาบาลคลองท่อม

 กระบี่

3

81104

 โรงพยาบาลอ่าวลึก

 กระบี่

4

81105

 โรงพยาบาลลำทับ

 กระบี่

5

81106

 โรงพยาบาลปลายพระยา

 กระบี่

6

81107

 โรงพยาบาลเกาะลันตา

 กระบี่

7

81108

 โรงพยาบาลเกาะพีพี

 กระบี่

8

81109

 โรงพยาบาลเหนือคลอง

 กระบี่

9

10112

 โรงพยาบาลลาดกระบัง

 กรุงเทพมหานคร

10

10118

 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (เดิม โรงพยาบาลหนองจอก)

 กรุงเทพมหานคร

11

10119

 สถาบันประสาทวิทยา

 กรุงเทพมหานคร

12

10120

 สถาบันพยาธิวิทยา

 กรุงเทพมหานคร

13

10121

 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 กรุงเทพมหานคร

14

10125

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร)

 กรุงเทพมหานคร

15

71104

 โรงพยาบาลสังขละบุรี

 กาญจนบุรี

16

71106

 โรงพยาบาลเลาขวัญ

 กาญจนบุรี

17

71107

 โรงพยาบาลทองผาภูมิ

 กาญจนบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

18

71108

 โรงพยาบาลบ่อพลอย

 กาญจนบุรี

19

71109

 โรงพยาบาลไทรโยค

 กาญจนบุรี

20

71111

 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน

 กาญจนบุรี

21

71112

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (เดิม ท่าม่วง) (ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 56)

 กาญจนบุรี

22

71113

 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์

 กาญจนบุรี

23

71114

 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

 กาญจนบุรี

24

71115

 โรงพยาบาลท่ากระดาน

 กาญจนบุรี

25

71116

 โรงพยาบาลสถานพระบารมี

 กาญจนบุรี

26

71119

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

 กาญจนบุรี

27

30135

 ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ (25 ส.ค. 60)

 กาญจนบุรี

28

46102

 โรงพยาบาลยางตลาด

 กาฬสินธุ์

29

46103

 โรงพยาบาลห้วยเม็ก

 กาฬสินธุ์

30

46104

 โรงพยาบาลหนองกุงศรี

 กาฬสินธุ์

31

46105

 โรงพยาบาลท่าคันโท

 กาฬสินธุ์

32

46106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

 กาฬสินธุ์

33

46107

 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

 กาฬสินธุ์

34

46108

 โรงพยาบาลสหัสขันธ์

 กาฬสินธุ์

35

46109

 โรงพยาบาลกมลาไสย

 กาฬสินธุ์

36

46110

 โรงพยาบาลสมเด็จ

 กาฬสินธุ์

37

46111

 โรงพยาบาลเขาวง

 กาฬสินธุ์

38

46112

 โรงพยาบาลคำม่วง

 กาฬสินธุ์

39

46113

 โรงพยาบาลร่องคำ

 กาฬสินธุ์

40

46114

 โรงพยาบาลนามน

 กาฬสินธุ์

41

62102

 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

 กำแพงเพชร

42

62103

 โรงพยาบาลคลองลาน

 กำแพงเพชร

43

62104

 โรงพยาบาลลานกระบือ 

 กำแพงเพชร

44

62105

 โรงพยาบาลไทรงาม

 กำแพงเพชร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

45

62106

 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

 กำแพงเพชร

46

62107

 โรงพยาบาลคลองขลุง

 กำแพงเพชร

47

62108

 โรงพยาบาลพรานกระต่าย

 กำแพงเพชร

48

62109

 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

 กำแพงเพชร

49

62110

 โรงพยาบาลบึงสามัคคี

 กำแพงเพชร

50

62111

 โรงพยาบาลปางศิลาทอง

 กำแพงเพชร

51

40105

 โรงพยาบาลพล

 ขอนแก่น

52

40106

 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

 ขอนแก่น

53

40107

 โรงพยาบาลแวงน้อย

 ขอนแก่น

54

40108

 โรงพยาบาลสีชมพู

 ขอนแก่น

55

40109

 โรงพยาบาลเปือยน้อย

 ขอนแก่น

56

40110

 โรงพยาบาลภูผาม่าน

 ขอนแก่น

57

40111

 โรงพยาบาลชนบท

 ขอนแก่น

58

40112

 โรงพยาบาลหนองสองห้อง

 ขอนแก่น

59

40113

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

 ขอนแก่น

60

40114

 โรงพยาบาลหนองเรือ

 ขอนแก่น

61

40115

 โรงพยาบาลมัญจาคีรี

 ขอนแก่น

62

40116

 โรงพยาบาลภูเวียง

 ขอนแก่น

63

40117

 โรงพยาบาลน้ำพอง

 ขอนแก่น

64

40118

 โรงพยาบาลอุบลรัตน์

 ขอนแก่น

65

40119

 โรงพยาบาลบ้านฝาง

 ขอนแก่น

66

40120

 โรงพยาบาลบ้านไผ่

 ขอนแก่น

67

40121

 โรงพยาบาลพระยืน

 ขอนแก่น

68

40122

 โรงพยาบาลแวงใหญ่

 ขอนแก่น

69

40129

 โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ขอนแก่น

70

40130

 โรงพยาบาลซำสูง

 ขอนแก่น

71

40128

 โรงพยาบาลสิรินธร

 ขอนแก่น

72

22102

 โรงพยาบาลขลุง

 จันทบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

73

22103

 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

 จันทบุรี

74

22104

 โรงพยาบาลแหลมสิงห์

 จันทบุรี

75

22105

 โรงพยาบาลมะขาม

 จันทบุรี

76

22106

 โรงพยาบาลท่าใหม่

 จันทบุรี

77

22107

 โรงพยาบาลเขาสุกิม

 จันทบุรี

78

22108

 โรงพยาบาลสอยดาว

 จันทบุรี

79

22109

 โรงพยาบาลแก่งหางแมว

 จันทบุรี

80

22110

 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ (มะขามเดิม)

 จันทบุรี

81

22111

 โรงพยาบาลนายายอาม

 จันทบุรี

82

22112

 โรงพยาบาลสองพี่น้อง

 จันทบุรี

83

24102

 โรงพยาบาลบางปะกง

 ฉะเชิงเทรา

84

24103

 โรงพยาบาลราชสาส์น

 ฉะเชิงเทรา

85

24104

 โรงพยาบาลพนมสารคาม

 ฉะเชิงเทรา

86

24105

 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

 ฉะเชิงเทรา

87

24106

 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

 ฉะเชิงเทรา

88

24107

 โรงพยาบาลสนามชัยเขต

 ฉะเชิงเทรา

89

24108

 โรงพยาบาลแปลงยาว

 ฉะเชิงเทรา

90

24109

 โรงพยาบาลบางคล้า

 ฉะเชิงเทรา

91

24110

 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

 ฉะเชิงเทรา

92

20103

 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

 ชลบุรี

93

20105

 โรงพยาบาลหนองใหญ่

 ชลบุรี

94

20106

 โรงพยาบาลพานทอง

 ชลบุรี

95

20107

 โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10

 ชลบุรี

96

20108

 โรงพยาบาลบ่อทอง

 ชลบุรี

97

20109

 โรงพยาบาลบางละมุง

 ชลบุรี

98

20110

 โรงพยาบาลบ้านบึง

 ชลบุรี

99

20111

 โรงพยาบาลเกาะสีชัง

 ชลบุรี

100

20118

 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ (มีผล 1 ม.ค. 57)

 ชลบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

101

18102

 โรงพยาบาลวัดสิงห์

 ชัยนาท

102

18103

 โรงพยาบาลหันคา

 ชัยนาท

103

18104

 โรงพยาบาลสรรคบุรี

 ชัยนาท

104

18105

 โรงพยาบาลมโนรมย์

 ชัยนาท

105

18106

 โรงพยาบาลสรรพยา

 ชัยนาท

106

18107

 โรงพยาบาลเนินขาม (มีผล 4 เม.ย. 60)

 ชัยนาท

107

36102

 โรงพยาบาลภูเขียว

 ชัยภูมิ

108

36103

 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

 ชัยภูมิ

109

36104

 โรงพยาบาลจัตุรัส

 ชัยภูมิ

110

36105

 โรงพยาบาลคอนสวรรค์

 ชัยภูมิ

111

36106

 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

 ชัยภูมิ

112

36107

 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

 ชัยภูมิ

113

36108

 โรงพยาบาลคอนสาร

 ชัยภูมิ

114

36109

 โรงพยาบาลบ้านแท่น

 ชัยภูมิ

115

36110

 โรงพยาบาลเทพสถิต

 ชัยภูมิ

116

36111

 โรงพยาบาลบ้านเขว้า

 ชัยภูมิ

117

36112

 โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 ชัยภูมิ

118

36113

 โรงพยาบาลหนองบัวแดง

 ชัยภูมิ

119

36114

 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

 ชัยภูมิ

120

36115

 โรงพยาบาลเนินสง่า

 ชัยภูมิ

121

86102

 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

 ชุมพร

122

86103

 โรงพยาบาลหลังสวน

 ชุมพร

123

86104

 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

 ชุมพร

124

86105

 โรงพยาบาลสวี

 ชุมพร

125

86106

 โรงพยาบาลปะทิว

 ชุมพร

126

86107

 โรงพยาบาลละแม

 ชุมพร

127

86108

 โรงพยาบาลท่าแซะ

 ชุมพร

128

86109

 โรงพยาบาลพะโต๊ะ

 ชุมพร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

129

86110

 โรงพยาบาลทุ่งตะโก

 ชุมพร

130

86111

 โรงพยาบาลมาบอำมฤต

 ชุมพร

131

57102

 โรงพยาบาลแม่สาย

 เชียงราย

132

57103

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

 เชียงราย

133

57104

 โรงพยาบาลพาน

 เชียงราย

134

57105

 โรงพยาบาลเทิง

 เชียงราย

135

57106

 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

 เชียงราย

136

57107

 โรงพยาบาลเชียงแสน

 เชียงราย

137

57108

 โรงพยาบาลแม่จัน

 เชียงราย

138

57109

 โรงพยาบาลแม่สรวย

 เชียงราย

139

57110

 โรงพยาบาลป่าแดด

 เชียงราย

140

57111

 โรงพยาบาลพญาเม็งราย

 เชียงราย

141

57112

 โรงพยาบาลเวียงแก่น

 เชียงราย

142

57114

 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง (เวียงชัยเดิม)

 เชียงราย

143

57115

 โรงพยาบาลขุนตาล

 เชียงราย

144

57116

 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

 เชียงราย

145

57117

 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

 เชียงราย

146

57118

 โรงพยาบาลแม่ลาว

 เชียงราย

147

57119

 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

 เชียงราย

148

50104

 โรงพยาบาลสะเมิง

 เชียงใหม่

149

50105

 โรงพยาบาลจอมทอง

 เชียงใหม่

150

50106

 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

 เชียงใหม่

151

50107

 โรงพยาบาลอมก๋อย

 เชียงใหม่

152

50108

 โรงพยาบาลเวียงแหง

 เชียงใหม่

153

50109

 โรงพยาบาลพร้าว

 เชียงใหม่

154

50110

 โรงพยาบาลฝาง

 เชียงใหม่

155

50111

 โรงพยาบาลแม่อาย

 เชียงใหม่

156

50112

 โรงพยาบาลแม่แตง

 เชียงใหม่

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

157

50113

 โรงพยาบาลสารภี

 เชียงใหม่

158

50115

 โรงพยาบาลแม่แจ่ม

 เชียงใหม่

159

50116

 โรงพยาบาลเชียงดาว

 เชียงใหม่

160

50117

 โรงพยาบาลฮอด

 เชียงใหม่

161

50118

 โรงพยาบาลดอยเต่า

 เชียงใหม่

162

50119

 โรงพยาบาลหางดง

 เชียงใหม่

163

50120

 โรงพยาบาลสันกำแพง

 เชียงใหม่

164

50121

 โรงพยาบาลสันทราย

 เชียงใหม่

165

50122

 โรงพยาบาลไชยปราการ

 เชียงใหม่

166

50123

 โรงพยาบาลแม่วาง

 เชียงใหม่

167

50124

 โรงพยาบาลดอยหล่อ

 เชียงใหม่

168

50125

 โรงพยาบาลแม่ออน

 เชียงใหม่

169

50126

 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

 เชียงใหม่

170

50127

 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 เชียงใหม่

171

92102

 โรงพยาบาลกันตัง

 ตรัง

172

92103

 โรงพยาบาลปะเหลียน

 ตรัง

173

92104

 โรงพยาบาลห้วยยอด

 ตรัง

174

92105

 โรงพยาบาลย่านตาขาว

 ตรัง

175

92106

 โรงพยาบาลสิเกา

 ตรัง

176

92107

 โรงพยาบาลวังวิเศษ

 ตรัง

177

92108

 โรงพยาบาลนาโยง

 ตรัง

178

92109

 โรงพยาบาลรัษฎา

 ตรัง

179

23102

 โรงพยาบาลเขาสมิง

 ตราด

180

23103

 โรงพยาบาลแหลมงอบ

 ตราด

181

23104

 โรงพยาบาลคลองใหญ่

 ตราด

182

23105

 โรงพยาบาลบ่อไร่

 ตราด

183

23106

 โรงพยาบาลเกาะกูด

 ตราด

184

23107

 โรงพยาบาลเกาะช้าง

 ตราด

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

185

63103

 โรงพยาบาลแม่ระมาด

 ตาก

186

63104

 โรงพยาบาลอุ้งผาง

 ตาก

187

63105

 โรงพยาบาลพบพระ

 ตาก

188

63106

 โรงพยาบาลท่าสองยาง

 ตาก

189

63107

 โรงพยาบาลสามเงา

 ตาก

190

63108

 โรงพยาบาลบ้านตาก

 ตาก

191

63109

 โรงพยาบาลวังเจ้า (1 มี.ค. 56)

 ตาก

192

26102

 โรงพยาบาลบ้านนา

 นครนายก

193

26103

 โรงพยาบาลองครักษ์

 นครนายก

194

26104

 โรงพยาบาลปากพลี

 นครนายก

195

73102

 โรงพยาบาลกำแพงแสน

 นครปฐม

196

73103

 โรงพยาบาลนครชัยศรี

 นครปฐม

197

73104

 โรงพยาบาลสามพราน

 นครปฐม

198

73105

 โรงพยาบาลดอนตูม

 นครปฐม

199

73106

 โรงพยาบาลบางเลน

 นครปฐม

200

73108

 โรงพยาบาลห้วยพลู

 นครปฐม

201

73111

 โรงพยาบาลพุทธมณฑล

 นครปฐม

202

73112

 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

 นครปฐม

203

48102

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

 นครพนม

204

48103

 โรงพยาบาลท่าอุเทน

 นครพนม

205

48104

 โรงพยาบาลปลาปาก

 นครพนม

206

48105

 โรงพยาบาลเรณูนคร

 นครพนม

207

48106

 โรงพยาบาลศรีสงคราม

 นครพนม

208

48107

 โรงพยาบาลบ้านแพง

 นครพนม

209

48108

 โรงพยาบาลนาหว้า

 นครพนม

210

48109

 โรงพยาบาลนาแก

 นครพนม

211

48110

 โรงพยาบาลโพนสวรรค์

 นครพนม

212

48111

 โรงพยาบาลนาทม

 นครพนม

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

213

30102

 โรงพยาบาลขามทะเลสอ

 นครราชสีมา

214

30103

 โรงพยาบาลห้วยแถลง

 นครราชสีมา

215

30104

 โรงพยาบาลคง

 นครราชสีมา

216

30105

 โรงพยาบาลชุมพวง

 นครราชสีมา

217

30106

 โรงพยาบาลจักราช

 นครราชสีมา

218

30107

 โรงพยาบาลครบุรี

 นครราชสีมา

219

30108

 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

 นครราชสีมา

220

30109

 โรงพยาบาลหนองบุญนาก

 นครราชสีมา

221

30110

 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

 นครราชสีมา

222

30111

 โรงพยาบาลเสิงสาง

 นครราชสีมา

223

30112

 โรงพยาบาลประทาย

 นครราชสีมา

224

30113

 โรงพยาบาลโชคชัย

 นครราชสีมา

225

30114

 โรงพยาบาลโนนไทย

 นครราชสีมา

226

30115

 โรงพยาบาลด่านขุนทด

 นครราชสีมา

227

30116

 โรงพยาบาลสูงเนิน

 นครราชสีมา

228

30117

 โรงพยาบาลโนนสูง

 นครราชสีมา

229

30118

 โรงพยาบาลปักธงชัย

 นครราชสีมา

230

30119

 โรงพยาบาลสีคิ้ว

 นครราชสีมา

231

30121

 โรงพยาบาลบัวใหญ่

 นครราชสีมา

232

30122

 โรงพยาบาลพิมาย

 นครราชสีมา

233

30123

 โรงพยาบาลขามสะแกแสง

 นครราชสีมา

234

30124

 โรงพยาบาลโนนแดง

 นครราชสีมา

235

30126

 โรงพยาบาลเมืองยาง

 นครราชสีมา

236

30127

 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

 นครราชสีมา

237

30128

 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว

 นครราชสีมา

238

30129

 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

 (เดิม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5)

 นครราชสีมา

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

239

30130

 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา (มีผล 11 ก.ย. 55)

 (ชื่อเดิม รพ.นครราชสีมา มีผล 1 ม.ค. 55)

 นครราชสีมา

240

30132

 โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 นครราชสีมา

241

30133

 โรงพยาบาลสีดา

 นครราชสีมา

242

30126

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

 นครราชสีมา

243

30134

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 นครราชสีมา

244

30135

 โรงพยาบาลบัวลาย (20 ก.ค. 60)

 นคiราชสีมา

245

80102

 โรงพยาบาลพรหมคีรี

 นครศรีธรรมราช

246

80103

 โรงพยาบาลขนอม

 นครศรีธรรมราช

247

80104

 โรงพยาบาลลานสกา

 นครศรีธรรมราช

248

80105

 โรงพยาบาลหัวไทร

 นครศรีธรรมราช

249

80106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

 นครศรีธรรมราช

250

80107

 โรงพยาบาลปากพนัง

 นครศรีธรรมราช

251

80108

 โรงพยาบาลสิชล

 นครศรีธรรมราช

252

80110

 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

 นครศรีธรรมราช

253

80111

 โรงพยาบาลเชียรใหญ่

 นครศรีธรรมราช

254

80112

 โรงพยาบาลนาบอน

 นครศรีธรรมราช

255

80113

 โรงพยาบาลชะอวด

 นครศรีธรรมราช

256

80114

 โรงพยาบาลพิปูน

 นครศรีธรรมราช

257

80115

 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

 นครศรีธรรมราช

258

80116

 โรงพยาบาลท่าศาลา

 นครศรีธรรมราช

259

80117

 โรงพยาบาลบางขัน

 นครศรีธรรมราช

260

80118

 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

 นครศรีธรรมราช

261

80119

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 นครศรีธรรมราช

262

80120

 โรงพยาบาลถ้ำพรรณราย

 นครศรีธรรมราช

263

80121

 โรงพยาบาลนบพิตำ

 นครศรีธรรมราช

264

60103

 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

 นครสวรรค์

265

60104

 โรงพยาบาลหนองบัว

 นครสวรรค์

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

266

60105

 โรงพยาบาลท่าตะโก

 นครสวรรค์

267

60106

 โรงพยาบาลตาคลี

 นครสวรรค์

268

60107

 โรงพยาบาลไพศาลี

 นครสวรรค์

269

60108

 โรงพยาบาลตากฟ้า

 นครสวรรค์

270

60109

 โรงพยาบาลโกรกพระ

 นครสวรรค์

271

60110

 โรงพยาบาลลาดยาว

 นครสวรรค์

272

60111

 โรงพยาบาลพยุหะคีรี

 นครสวรรค์

273

60112

 โรงพยาบาลชุมแสง

 นครสวรรค์

274

60113

 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

 นครสวรรค์

275

60114

 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

 นครสวรรค์

276

60115

 โรงพยาบาลแม่วงก์

 นครสวรรค์

277

12103

 โรงพยาบาลปากเกร็ด

 นนทบุรี

278

12104

 โรงพยาบาลบางบัวทอง

 นนทบุรี

279

12105

 โรงพยาบาลไทรน้อย

 นนทบุรี

280

12106

 โรงพยาบาลบางใหญ่

 นนทบุรี

281

12107

 โรงพยาบาลบางกรวย

 นนทบุรี

282

96103

 โรงพยาบาลตากใบ

 นราธิวาส

283

96104

 โรงพยาบาลระแงะ

 นราธิวาส

284

96105

 โรงพยาบาลสุไหงปาดี

 นราธิวาส

285

96106

 โรงพยาบาลรือเสาะ

 นราธิวาส

286

96107

 โรงพยาบาลแว้ง

 นราธิวาส

287

96108

 โรงพยาบาลศรีสาคร

 นราธิวาส

288

96109

 โรงพยาบาลจะแนะ

 นราธิวาส

289

96110

 โรงพยาบาลบาเจาะ

 นราธิวาส

290

96112

 โรงพยาบาลสุคิริน

 นราธิวาส

291

96113

 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

 นราธิวาส

292

55102

 โรงพยาบาลท่าวังผา

 น่าน

293

55103

 โรงพยาบาลเวียงสา

 น่าน

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

294

55104

 โรงพยาบาลแม่จริม

 น่าน

295

55105

 โรงพยาบาลทุ่งช้าง

 น่าน

296

55106

 โรงพยาบาลบ้านหลวง

 น่าน

297

55107

 โรงพยาบาลนาหมื่น

 น่าน

298

55108

 โรงพยาบาลนาน้อย

 น่าน

299

55109

 โรงพยาบาลเชียงกลาง

 น่าน

300

55110

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

 น่าน

301

55111

 โรงพยาบาลสันติสุข

 น่าน

302

55112

 โรงพยาบาลบ่อเกลือ

 น่าน

303

55113

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 น่าน

304

55114

 โรงพยาบาลสองแคว

 น่าน

305

55115

 โรงพยาบาลภูเพียง

 น่าน

306

43102

 โรงพยาบาลปากคาด

 บึงกาฬ

307

43103

 โรงพยาบาลโซ่พิสัย

 บึงกาฬ

308

43105

 โรงพยาบาลพรเจริญ

 บึงกาฬ

309

43110

 โรงพยาบาลเซกา

 บึงกาฬ

310

43111

 โรงพยาบาลบึงโขงหลง

 บึงกาฬ

311

43112

 โรงพยาบาลศรีวิไล

 บึงกาฬ

312

43113

 โรงพยาบาลบุ้งคล้า

 บึงกาฬ

313

31102

 โรงพยาบาลกระสัง

 บุรีรัมย์

314

31103

 โรงพยาบาลละหานทราย

 บุรีรัมย์

315

31105

 โรงพยาบาลบ้านกรวด

 บุรีรัมย์

316

31107

 โรงพยาบาลสตึก

 บุรีรัมย์

317

31108

 โรงพยาบาลพุทไธสง

 บุรีรัมย์

318

31109

 โรงพยาบาลประโคนชัย

 บุรีรัมย์

319

31110

 โรงพยาบาลคูเมือง

 บุรีรัมย์

320

31111

 โรงพยาบาลหนองกี่

 บุรีรัมย์

321

31112

 โรงพยาบาลปะคำ

 บุรีรัมย์

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

322

31113

 โรงพยาบาลนาโพธิ์

 บุรีรัมย์

323

31114

 โรงพยาบาลหนองหงส์

 บุรีรัมย์

324

31115

 โรงพยาบาลพลับพลาชัย

 บุรีรัมย์

325

31116

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 บุรีรัมย์

326

31117

 โรงพยาบาลชำนิ

 บุรีรัมย์

327

31118

 โรงพยาบาลโนนดินแดง

 บุรีรัมย์

328

31119

 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

 บุรีรัมย์

329

31120

 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

 บุรีรัมย์

330

31122

 โรงพยาบาลลำปลายมาศ

 บุรีรัมย์

331

31123

 โรงพยาบาลห้วยราช

 บุรีรัมย์

332

31121

 โรงพยาบาลบ้านด่าน (มีผล 24 ก.ค. 56)

 บุรีรัมย์

333

31124

 โรงพยาบาลแคนดง

 บุรีรัมย์

334

13103

 โรงพยาบาลหนองเสือ

 ปทุมธานี

335

13104

 โรงพยาบาลลำลูกกา

 ปทุมธานี

336

13105

 โรงพยาบาลธัญบุรี

 ปทุมธานี

337

13106

 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 ปทุมธานี

338

13107

 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

 ปทุมธานี

339

13108

 โรงพยาบาลสามโคก

 ปทุมธานี

340

13109

 โรงพยาบาลคลองหลวง

 ปทุมธานี

341

13110

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์

 ปทุมธานี

342

13111

 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 วัดเขียนเขต

 ปทุมธานี

343

77104

 โรงพยาบาลปราณบุรี

 ประจวบคีรีขันธ์

344

77105

 โรงพยาบาลกุยบุรี

 ประจวบคีรีขันธ์

345

77106

 โรงพยาบาลทับสะแก

 ประจวบคีรีขันธ์

346

77107

 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

 ประจวบคีรีขันธ์

347

77109

 โรงพยาบาลสามร้อยยอด (กุยบุรี 1 เดิม)

 ประจวบคีรีขันธ์

348

25104

 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์

 ปราจีนบุรี

349

25105

 โรงพยาบาลนาดี

 ปราจีนบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

350

25106

 โรงพยาบาลประจันตคาม

 ปราจีนบุรี

351

25107

 โรงพยาบาลบ้านสร้าง

 ปราจีนบุรี

352

25109

 โรงพยาบาลศรีมโหสถ

 ปราจีนบุรี

353

94102

 โรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรี

 ปัตตานี

354

94103

 โรงพยาบาลโคกโพธิ์

 ปัตตานี

355

94104

 โรงพยาบาลปะนาเระ

 ปัตตานี

356

94105

 โรงพยาบาลมายอ

 ปัตตานี

357

94106

 โรงพยาบาลยะหริ่ง

 ปัตตานี

358

94107

 โรงพยาบาลยะรัง

 ปัตตานี

359

94108

 โรงพยาบาลหนองจิก

 ปัตตานี

360

94109

 โรงพยาบาลไม้แก่น

 ปัตตานี

361

94110

 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

 ปัตตานี

362

94111

 โรงพยาบาลกะพ้อ

 ปัตตานี

363

94112

 โรงพยาบาลแม่ลาน

 ปัตตานี

364

14103

 โรงพยาบาลมหาราช

 พระนครศรีอยุธยา

365

14104

 โรงพยาบาลบางปะอิน

 พระนครศรีอยุธยา

366

14105

 โรงพยาบาลบางไทร

 พระนครศรีอยุธยา

367

14106

 โรงพยาบาลบางบาล

 พระนครศรีอยุธยา

368

14107

 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

 พระนครศรีอยุธยา

369

14108

 โรงพยาบาลบางซ้าย

 พระนครศรีอยุธยา

370

14109

 โรงพยาบาลผักไห่

 พระนครศรีอยุธยา

371

14110

 โรงพยาบาลวังน้อย

 พระนครศรีอยุธยา

372

14111

 โรงพยาบาลภาชี

 พระนครศรีอยุธยา

373

14112

 โรงพยาบาลท่าเรือ

 พระนครศรีอยุธยา

374

14113

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)

 พระนครศรีอยุธยา

375

14114

 โรงพยาบาลบางปะหัน

 พระนครศรีอยุธยา

376

14115

 โรงพยาบาลบ้านแพรก

 พระนครศรีอยุธยา

377

14116

 โรงพยาบาลอุทัย

 พระนครศรีอยุธยา

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

378

14006

 โรงพยาบาลพีรเวช

 พระนครศรีอยุธยา

379

56103

 โรงพยาบาลดอกคำใต้

 พะเยา

380

56104

 โรงพยาบาลปง

 พะเยา

381

56105

 โรงพยาบาลจุน

 พะเยา

382

56106

 โรงพยาบาลเชียงม่วน

 พะเยา

383

56107

 โรงพยาบาลแม่ใจ

 พะเยา

384

82103

 โรงพยาบาลบางไทร

 พังงา

385

82104

 โรงพยาบาลท้ายเหมือง

 พังงา

386

82105

 โรงพยาบาลคุระบุรี

 พังงา

387

82106

 โรงพยาบาลทับปุด

 พังงา

388

82107

 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

 พังงา

389

82108

 โรงพยาบาลกะปง

 พังงา

390

82109

 โรงพยาบาลเกาะยาว

 พังงา

391

93102

 โรงพยาบาลควนขนุน

 พัทลุง

392

93103

 โรงพยาบาลปากพะยูน

 พัทลุง

393

93104

 โรงพยาบาลเขาชัยสน

 พัทลุง

394

93105

 โรงพยาบาลบางแก้ว

 พัทลุง

395

93106

 โรงพยาบาลกงหรา

 พัทลุง

396

93107

 โรงพยาบาลตะโหมด

 พัทลุง

397

93108

 โรงพยาบาลศรีบรรพต

 พัทลุง

398

93109

 โรงพยาบาลป่าบอน

 พัทลุง

399

93110

 โรงพยาบาลป่าพะยอม

 พัทลุง

400

66102

 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

 พิจิตร

401

66103

 โรงพยาบาลโพทะเล

 พิจิตร

402

66104

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

 พิจิตร

403

66105

 โรงพยาบาลสามง่าม

 พิจิตร

404

66106

 โรงพยาบาลบางมูลนาก

 พิจิตร

405

66107

 โรงพยาบาลทับคล้อ

 พิจิตร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

406

66108

 โรงพยาบาลวังทรายพูน

 พิจิตร

407

66109

 โรงพยาบาลวชิรบารมี

 พิจิตร

408

66110

 โรงพยาบาลดงเจริญ (มีผล 3 เม.ย. 56)

 พิจิตร

409

66111

 โรงพยาบาลสากเหล็ก (1 ต.ค. 56)

 พิจิตร

410

65102

 โรงพยาบาลชาติตระการ

 พิษณุโลก

411

65103

 โรงพยาบาลเนินมะปราง

 พิษณุโลก

412

65104

 โรงพยาบาลบางระกำ

 พิษณุโลก

413

65105

 โรงพยาบาลพรหมพิราม

 พิษณุโลก

414

65106

 โรงพยาบาลวัดโบสถ์

 พิษณุโลก

415

65107

 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

 พิษณุโลก

416

65109

 โรงพยาบาลวังทอง

 พิษณุโลก

417

65110

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

 พิษณุโลก

418

76102

 โรงพยาบาลท่ายาง

 เพชรบุรี

419

76103

 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

 เพชรบุรี

420

76104

 โรงพยาบาลเขาย้อย

 เพชรบุรี

421

76105

 โรงพยาบาลชะอำ

 เพชรบุรี

422

76106

 โรงพยาบาลบ้านแหลม

 เพชรบุรี

423

76107

 โรงพยาบาลแก่งกระจาน

 เพชรบุรี

424

76108

 โรงพยาบาลบ้านลาด

 เพชรบุรี

425

67102

 โรงพยาบาลบึงสามพัน

 เพชรบูรณ์

426

67103

 โรงพยาบาลศรีเทพ

 เพชรบูรณ์

427

67104

 โรงพยาบาลชนแดน

 เพชรบูรณ์

428

67105

 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

 เพชรบูรณ์

429

67106

 โรงพยาบาลหนองไผ่

 เพชรบูรณ์

430

67107

 โรงพยาบาลหล่มสัก

 เพชรบูรณ์

431

67108

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

 เพชรบูรณ์

432

67109

 โรงพยาบาลน้ำหนาว

 เพชรบูรณ์

433

67110

 โรงพยาบาลวังโป่ง

 เพชรบูรณ์

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

434

67111

 โรงพยาบาลเขาค้อ

 เพชรบูรณ์

435

54102

 โรงพยาบาลสูงเม่น

 แพร่

436

54103

 โรงพยาบาลร้องกวาง

 แพร่

437

54104

 โรงพยาบาลลอง

 แพร่

438

54105

 โรงพยาบาลวังชิ้น

 แพร่

439

54106

 โรงพยาบาลสอง

 แพร่

440

54107

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

 แพร่

441

54108

 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 แพร่

442

83102

 โรงพยาบาลถลาง

 ภูเก็ต

443

44102

 โรงพยาบาลบรบือ

 มหาสารคาม

444

44103

 โรงพยาบาลนาเชือก

 มหาสารคาม

445

44104

 โรงพยาบาลวาปีปทุม

 มหาสารคาม

446

44105

 โรงพยาบาลนาดูน

 มหาสารคาม

447

44106

 โรงพยาบาลแกดำ

 มหาสารคาม

448

44107

 โรงพยาบาลเชียงยืน

 มหาสารคาม

449

44108

 โรงพยาบาลกันทรวิชัย

 มหาสารคาม

450

44109

 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

 มหาสารคาม

451

44110

 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

 มหาสารคาม

452

44111

 โรงพยาบาลยางสีสุราช

 มหาสารคาม

453

49102

 โรงพยาบาลคำชะอี

 มุกดาหาร

454

49103

 โรงพยาบาลดอนตาล

 มุกดาหาร

455

49104

 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

 มุกดาหาร

456

49105

 โรงพยาบาลดงหลวง

 มุกดาหาร

457

49106

 โรงพยาบาลหว้านใหญ่

 มุกดาหาร

458

49107

 โรงพยาบาลหนองสูง

 มุกดาหาร

459

58102

 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 แม่ฮ่องสอน

460

58103

 โรงพยาบาลปาย

 แม่ฮ่องสอน

461

58104

 โรงพยาบาลขุนยวม

 แม่ฮ่องสอน

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

462

58105

 โรงพยาบาลสบเมย

 แม่ฮ่องสอน

463

58106

 โรงพยาบาลแม่สะเรียง

 แม่ฮ่องสอน

464

58107

 โรงพยาบาลปางมะผ้า

 แม่ฮ่องสอน

465

35103

 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

 ยโสธร

466

35104

 โรงพยาบาลทรายมูล

 ยโสธร

467

35105

 โรงพยาบาลกุดชุม

 ยโสธร

468

35106

 โรงพยาบาลป่าติ้ว

 ยโสธร

469

35107

 โรงพยาบาลมหาชนะชัย

 ยโสธร

470

35108

 โรงพยาบาลค้อวัง

 ยโสธร

471

35109

 โรงพยาบาลไทยเจริญ

 ยโสธร

472

35110

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

 ยโสธร

473

95103

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

 ยะลา

474

95104

 โรงพยาบาลรามัน

 ยะลา

475

95105

 โรงพยาบาลบันนังสตา

 ยะลา

476

95107

 โรงพยาบาลธารโต

 ยะลา

477

95108

 โรงพยาบาลกาบัง

 ยะลา

478

45102

 โรงพยาบาลหนองพอก

 ร้อยเอ็ด

479

45103

 โรงพยาบาลเมยวดี

 ร้อยเอ็ด

480

45104

 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

 ร้อยเอ็ด

481

45105

 โรงพยาบาลโพนทราย

 ร้อยเอ็ด

482

45106

 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

 ร้อยเอ็ด

483

45107

 โรงพยาบาลอาจสามารถ

 ร้อยเอ็ด

484

45108

 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

 ร้อยเอ็ด

485

45109

 โรงพยาบาลธวัชบุรี

 ร้อยเอ็ด

486

45110

 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

 ร้อยเอ็ด

487

45111

 โรงพยาบาลปทุมรัตน์

 ร้อยเอ็ด

488

45112

 โรงพยาบาลโพนทอง

 ร้อยเอ็ด

489

45113

 โรงพยาบาลเสลภูมิ

 ร้อยเอ็ด

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

490

45114

 โรงพยาบาลพนมไพร

 ร้อยเอ็ด

491

45115

 โรงพยาบาลเมืองสรวง

 ร้อยเอ็ด

492

45116

 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

 ร้อยเอ็ด

493

45117

 โรงพยาบาลจังหาร

 ร้อยเอ็ด

494

85102

 โรงพยาบาลกระบุรี

 ระนอง

495

85103

 โรงพยาบาลกะเปอร์

 ระนอง

496

85104

 โรงพยาบาลละอุ่น

 ระนอง

497

85105

 โรงพยาบาลสุขสำราญ

 ระนอง

498

21102

 โรงพยาบาลแกลง

 ระยอง

499

21103

 โรงพยาบาลบ้านค่าย

 ระยอง

500

21104

 โรงพยาบาลปลวกแดง

 ระยอง

501

21105

 โรงพยาบาลวังจันทร์

 ระยอง

502

21106

 โรงพยาบาลบ้านฉาง

 ระยอง

503

21107

 โรงพยาบาลมาบตาพุด

 ระยอง

504

21108

 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 ระยอง

505

21011

 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา (ตั้งแต่ 9 ก.ย. 52)

 ระยอง

506

21107

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

 ระยอง

507

70104

 โรงพยาบาลปากท่อ

 ราชบุรี

508

70106

 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

 ราชบุรี

509

70107

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

 ราชบุรี

510

70108

 โรงพยาบาลบางแพ

 ราชบุรี

511

70109

 โรงพยาบาลวัดเพลง

 ราชบุรี

512

70110

 โรงพยาบาลสวนผึ้ง

 ราชบุรี

513

70112

 โรงพยาบาลบ้านคา (15 ก.ค. 57)

 ราชบุรี

514

16104

 โรงพยาบาลโคกสำโรง

 ลพบุรี

515

16105

 โรงพยาบาลชัยบาดาล

 ลพบุรี

516

16106

 โรงพยาบาลพัฒนานิคม

 ลพบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

517

16107

 โรงพยาบาลท่าวุ้ง

 ลพบุรี

518

16108

 โรงพยาบาลท่าหลวง

 ลพบุรี

519

16109

 โรงพยาบาลสระโบสถ์

 ลพบุรี

520

16110

 โรงพยาบาลโคกเจริญ

 ลพบุรี

521

16111

 โรงพยาบาลลำสนธิ

 ลพบุรี

522

16113

 โรงพยาบาลหนองม่วง

 ลพบุรี

523

52103

 โรงพยาบาลแม่พริก

 ลำปาง

524

52104

 โรงพยาบาลห้างฉัตร

 ลำปาง

525

52105

 โรงพยาบาลเสริมงาม

 ลำปาง

526

52106

 โรงพยาบาลแม่เมาะ

 ลำปาง

527

52107

 โรงพยาบาลเมืองปาน

 ลำปาง

528

52108

 โรงพยาบาลสบปราบ

 ลำปาง

529

52109

 โรงพยาบาลงาว

 ลำปาง

530

52110

 โรงพยาบาลเถิน

 ลำปาง

531

52111

 โรงพยาบาลแม่ทะ

 ลำปาง

532

52112

 โรงพยาบาลวังเหนือ

 ลำปาง

533

52113

 โรงพยาบาลแจ้ห่ม

 ลำปาง

534

52114

 โรงพยาบาลเกาะคา

 ลำปาง

535

51102

 โรงพยาบาลแม่ทา

 ลำพูน

536

51103

 โรงพยาบาลลี้

 ลำพูน

537

51104

 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

 ลำพูน

538

51105

 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

 ลำพูน

539

51106

 โรงพยาบาลป่าซาง

 ลำพูน

540

51107

 โรงพยาบาลบ้านธิ

 ลำพูน

541

42102

 โรงพยาบาลท่าลี่

 เลย

542

42103

 โรงพยาบาลปากชม

 เลย

543

42104

 โรงพยาบาลภูเรือ

 เลย

544

42105

 โรงพยาบาลนาแห้ว

 เลย

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

545

42106

 โรงพยาบาลภูกระดึง

 เลย

546

42107

 โรงพยาบาลนาด้วง

 เลย

547

42108

 โรงพยาบาลเชียงคาน

 เลย

548

42109

 โรงพยาบาลด่านซ้าย

 เลย

549

42110

 โรงพยาบาลวังสะพุง

 เลย

550

42111

 โรงพยาบาลภูหลวง

 เลย

551

42112

 โรงพยาบาลผาขาว

 เลย

552

42113

 โรงพยาบาลเอราวัณ

 เลย

553

42114

 โรงพยาบาลหนองหิน

 เลย

554

33102

 โรงพยาบาลไพรบึง

 ศรีสะเกษ

555

33103

 โรงพยาบาลยางชุมน้อย

 ศรีสะเกษ

556

33104

 โรงพยาบาลห้วยทับทัน

 ศรีสะเกษ

557

33105

 โรงพยาบาลปรางค์กู่

 ศรีสะเกษ

558

33106

 โรงพยาบาลศรีรัตนะ

 ศรีสะเกษ

559

33107

 โรงพยาบาลโนนคูณ

 ศรีสะเกษ

560

33108

 โรงพยาบาลขุขันธ์

 ศรีสะเกษ

561

33109

 โรงพยาบาลราษีไศล

 ศรีสะเกษ

562

33110

 โรงพยาบาลขุนหาญ

 ศรีสะเกษ

563

33111

 โรงพยาบาลบึงบูรพ์

 ศรีสะเกษ

564

33112

 โรงพยาบาลกันทรารมย์

 ศรีสะเกษ

565

33113

 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

 ศรีสะเกษ

566

33114

 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

 ศรีสะเกษ

567

33115

 โรงพยาบาลวังหิน

 ศรีสะเกษ

568

33116

 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

 ศรีสะเกษ

569

33117

 โรงพยาบาลภูสิงห์

 ศรีสะเกษ

570

33118

 โรงพยาบาลเมืองจันทร์

 ศรีสะเกษ

571

33119

 โรงพยาบาลพยุห์ (28 ต.ค. 56)

 ศรีสะเกษ

572

47102

 โรงพยาบาลพังโคน

 สกลนคร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

573

47103

 โรงพยาบาลอากาศอำนวย

 สกลนคร

574

47104

 โรงพยาบาลเต่างอย

 สกลนคร

575

47105

 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

 สกลนคร

576

47107

 โรงพยาบาลบ้านม่วง

 สกลนคร

577

47108

 โรงพยาบาลวาริชภูมิ

 สกลนคร

578

47109

 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

 สกลนคร

579

47110

 โรงพยาบาลกุดบาก

 สกลนคร

580

47111

 โรงพยาบาลส่องดาว

 สกลนคร

581

47112

 โรงพยาบาลกุสุมาลย์

 สกลนคร

582

47113

 โรงพยาบาลคำตากล้า

 สกลนคร

583

47114

 โรงพยาบาลวานรนิวาส

 สกลนคร

584

47115

 โรงพยาบาลเจริญศิลป์

 สกลนคร

585

47116

 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

 สกลนคร

586

47117

 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

 สกลนคร

587

47118

 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

 สกลนคร

588

90103

 โรงพยาบาลสะเดา

 สงขลา

589

90104

 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

 สงขลา

590

90105

 โรงพยาบาลระโนด

 สงขลา

591

90106

 โรงพยาบาลเทพา

 สงขลา

592

90107

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 สงขลา

593

90108

 โรงพยาบาลรัตภูมิ

 สงขลา

594

90109

 โรงพยาบาลสทิงพระ

 สงขลา

595

90110

 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

 สงขลา

596

90111

 โรงพยาบาลจะนะ

 สงขลา

597

90112

 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

 สงขลา

598

90113

 โรงพยาบาลนาหม่อน

 สงขลา

599

90114

 โรงพยาบาลควนเนียง

 สงขลา

600

90115

 โรงพยาบาลบางกล่ำ

 สงขลา

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

601

90116

 โรงพยาบาลสิงหนคร

 สงขลา

602

90118

 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

 สงขลา

603

91102

 โรงพยาบาลละงู

 สตูล

604

91103

 โรงพยาบาลทุ่งหว้า

 สตูล

605

91104

 โรงพยาบาลควนกาหลง

 สตูล

606

91105

 โรงพยาบาลควนโดน

 สตูล

607

91106

 โรงพยาบาลท่าแพ

 สตูล

608

11103

 โรงพยาบาลบางพลี

 สมุทรปราการ

609

11105

 โรงพยาบาลบางจาก

 สมุทรปราการ

610

11106

 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์

 สมุทรปราการ

611

75102

 โรงพยาบาลนภาลัย

 สมุทรสงคราม

612

75103

 โรงพยาบาลอัมพวา

 สมุทรสงคราม

613

27102

 โรงพยาบาลวัฒนานคร

 สระแก้ว

614

27103

 โรงพยาบาลคลองหาด

 สระแก้ว

615

27104

 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

 สระแก้ว

616

27105

 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

 สระแก้ว

617

27106

 โรงพยาบาลตาพระยา

 สระแก้ว

618

27107

 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท

 สระแก้ว

619

27108

 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

 สระแก้ว

620

27109

 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ (20 พ.ค. 58)

 สระแก้ว

621

27110

 โรงพยาบาลโคกสูง

 สระแก้ว

622

19103

 โรงพยาบาลแก่งคอย

 สระบุรี

623

19104

 โรงพยาบาลมวกเหล็ก

 สระบุรี

624

19105

 โรงพยาบาลวิหารแดง

 สระบุรี

625

19106

 โรงพยาบาลดอนพุด

 สระบุรี

626

19107

 โรงพยาบาลหนองแซง

 สระบุรี

627

19108

 โรงพยาบาลบ้านหมอ

 สระบุรี

628

19109

 โรงพยาบาลหนองแค

 สระบุรี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

628

19109

 โรงพยาบาลหนองแค

 สระบุรี

629

19110

 โรงพยาบาลหนองโดน

 สระบุรี

630

19111

 โรงพยาบาลเสาไห้

 สระบุรี

631

19112

 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

 สระบุรี

632

19113

 โรงพยาบาลค่ายอดิศร

 สระบุรี

633

17103

 โรงพยาบาลบางระจัน

 สิงห์บุรี

634

17104

 โรงพยาบาลท่าช้าง

 สิงห์บุรี

635

17105

 โรงพยาบาลพรหมบุรี

 สิงห์บุรี

636

17106

 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน

 สิงห์บุรี

637

64102

 โรงพยาบาลศรีนคร

 สุโขทัย

638

64103

 โรงพยาบาลกงไกรลาศ

 สุโขทัย

639

64104

 โรงพยาบาลคีรีมาศ

 สุโขทัย

640

64105

 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

 สุโขทัย

641

64106

 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

 สุโขทัย

642

64107

 โรงพยาบาลสวรรคโลก

 สุโขทัย

643

64108

 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

 สุโขทัย

644

72104

 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

 สุพรรณบุรี

645

72105

 โรงพยาบาลสามชุก

 สุพรรณบุรี

646

72106

 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

 สุพรรณบุรี

647

72107

 โรงพยาบาลด่านช้าง

 สุพรรณบุรี

648

72108

 โรงพยาบาลดอนเจดีย์

 สุพรรณบุรี

649

72109

 โรงพยาบาลศรีประจันต์

 สุพรรณบุรี

650

72111

 โรงพยาบาลบางปลาม้า

 สุพรรณบุรี

651

72112

 โรงพยาบาลบางใหญ่

 สุพรรณบุรี

652

84102

 โรงพยาบาลไชยา

 สุราษฎร์ธานี

653

84103

 โรงพยาบาลบ้านนาสาร

 สุราษฎร์ธานี

654

84104

 โรงพยาบาลพุนพิน

 สุราษฎร์ธานี

655

84106

 โรงพยาบาลท่าฉาง

 สุราษฎร์ธานี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

656

84107

 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

 สุราษฎร์ธานี

657

84108

 โรงพยาบาลท่าชนะ

 สุราษฎร์ธานี

658

84109

 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

 สุราษฎร์ธานี

659

84110

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

 สุราษฎร์ธานี

660

84111

 โรงพยาบาลพระแสง

 สุราษฎร์ธานี

661

84112

 โรงพยาบาลดอนสัก

 สุราษฎร์ธานี

662

84113

 โรงพยาบาลเคียนซา

 สุราษฎร์ธานี

663

84114

 โรงพยาบาลพนม

 สุราษฎร์ธานี

664

84115

 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

 สุราษฎร์ธานี

665

84116

 โรงพยาบาลบ้านตาขุน

 สุราษฎร์ธานี

666

84117

 โรงพยาบาลเกาะพะงัน

 สุราษฎร์ธานี

667

84118

 โรงพยาบาลชัยบุรี

 สุราษฎร์ธานี

668

84119

 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 สุราษฎร์ธานี

669

84120

 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

 สุราษฎร์ธานี

670

84121

 โรงพยาบาลกองบิน 7

 สุราษฎร์ธานี

671

84122

 โรงพยาบาลวิภาวดี

 สุราษฎร์ธานี

672

32102

 โรงพยาบาลรัตนบุรี

 สุรินทร์

673

32103

 โรงพยาบาลปราสาท

 สุรินทร์

674

32104

 โรงพยาบาลสังขะ

 สุรินทร์

675

32105

 โรงพยาบาลท่าตูม

 สุรินทร์

676

32106

 โรงพยาบาลสำโรงทาบ

 สุรินทร์

677

32107

 โรงพยาบาลจอมพระ

 สุรินทร์

678

32108

 โรงพยาบาลสนม

 สุรินทร์

679

32109

 โรงพยาบาลกาบเชิง

 สุรินทร์

680

32110

 โรงพยาบาลบัวเชด

 สุรินทร์

681

32111

 โรงพยาบาลชุมพลบุรี

 สุรินทร์

682

32112

 โรงพยาบาลศรีขรภูมิ

 สุรินทร์

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

683

32113

 โรงพยาบาลลำดวน

 สุรินทร์

684

32114

 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 สุรินทร์

685

43104

 โรงพยาบาลสังคม

 หนองคาย

686

43107

 โรงพยาบาลโพนพิสัย

 หนองคาย

687

43108

 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

 หนองคาย

688

43114

 โรงพยาบาลสระใคร

 หนองคาย

689

39102

 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

 หนองบัวลำภู

690

39103

 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

 หนองบัวลำภู

691

39104

 โรงพยาบาลโนนสัง

 หนองบัวลำภู

692

39105

 โรงพยาบาลนากลาง

 หนองบัวลำภู

693

15102

 โรงพยาบาลแสวงหา

 อ่างทอง

694

15103

 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 อ่างทอง

695

15104

 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

 อ่างทอง

696

15105

 โรงพยาบาลป่าโมก

 อ่างทอง

697

15107

 โรงพยาบาลไชโย

 อ่างทอง

698

15108

 โรงพยาบาลสามโก้

 อ่างทอง

699

37102

 โรงพยาบาลหัวตะพาน

 อำนาจเจริญ

700

37103

 โรงพยาบาลพนา

 อำนาจเจริญ

701

37104

 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

 อำนาจเจริญ

702

37105

 โรงพยาบาลชานุมาน

 อำนาจเจริญ

703

37106

 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

 อำนาจเจริญ

704

37107

 โรงพยาบาลลืออำนาจ

 อำนาจเจริญ

705

41102

 โรงพยาบาลหนองแสง

 อุดรธานี

706

41103

 โรงพยาบาลหนองหาน

 อุดรธานี

707

41104

 โรงพยาบาลสร้างคอม

 อุดรธานี

708

41105

 โรงพยาบาลทุ่งฝน

 อุดรธานี

709

41106

 โรงพยาบาลบ้านผือ

 อุดรธานี

710

41107

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

 อุดรธานี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

711

41108

 โรงพยาบาลน้ำโสม

 อุดรธานี

712

41109

 โรงพยาบาลหนองวัวซอ

 อุดรธานี

713

41110

 โรงพยาบาลไชยวาน

 อุดรธานี

714

41111

 โรงพยาบาลกุมภวาปี

 อุดรธานี

715

41112

 โรงพยาบาลศรีธาตุ

 อุดรธานี

716

41113

 โรงพยาบาลกุดจับ

 อุดรธานี

717

41114

 โรงพยาบาลเพ็ญ

 อุดรธานี

718

41115

 โรงพยาบาลวังสามหมอ

 อุดรธานี

719

41116

 โรงพยาบาลโนนสะอาด

 อุดรธานี

720

41117

 โรงพยาบาลนายูง

 อุดรธานี

721

41118

 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

 อุดรธานี

722

41119

 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

 อุดรธานี

723

53102

 โรงพยาบาลพิชัย

 อุตรดิตถ์

724

53103

 โรงพยาบาลตรอน

 อุตรดิตถ์

725

53104

 โรงพยาบาลท่าปลา

 อุตรดิตถ์

726

53105

 โรงพยาบาลฟากท่า

 อุตรดิตถ์

727

53106

 โรงยาบาลบ้านโคก

 อุตรดิตถ์

728

53107

 โรงพยาบาลน้ำปาด

 อุตรดิตถ์

729

53108

 โรงพยาบาลทองแสนขัน

 อุตรดิตถ์

730

53109

 โรงพยาบาลลับแล

 อุตรดิตถ์

731

53110

 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

 อุตรดิตถ์

732

61103

 โรงพยาบาลลานสัก

 อุทัยธานี

733

61104

 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

 อุทัยธานี

734

61105

 โรงพยาบาลบ้านไร่

 อุทัยธานี

735

61107

 โรงพยาบาลหนองฉาง

 อุทัยธานี

736

61108

 โรงพยาบาลห้วยคต

 อุทัยธานี

737

61109

 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

 อุทัยธานี

738

34102

 โรงพยาบาลเขื่องใน

 อุบลราชธานี

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

739

34103

 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

 อุบลราชธานี

740

34104

 โรงพยาบาลวารินชำราบ

 อุบลราชธานี

741

34105

 โรงพยาบาลตาลสุม

 อุบลราชธานี

742

34106

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

 อุบลราชธานี

743

34107

 โรงพยาบาลโขงเจียม

 อุบลราชธานี

744

34108

 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

 อุบลราชธานี

745

34109

 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 อุบลราชธานี

746

34110

 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

 อุบลราชธานี

747

34111

 โรงพยาบาลนาจะหลวย

 อุบลราชธานี

748

34112

 โรงพยาบาลบุณฑริก

 อุบลราชธานี

749

34113

 โรงพยาบาลเขมราฐ

 อุบลราชธานี

750

34114

 โรงพยาบาลตระการพืชผล

 อุบลราชธานี

751

34115

 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

 อุบลราชธานี

752

34116

 โรงพยาบาลน้ำยืน

 อุบลราชธานี

753

34117

 โรงพยาบาลสำโรง

 อุบลราชธานี

754

34119

 โรงพยาบาลดอนมดแดง

 อุบลราชธานี

755

34120

 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

 อุบลราชธานี

756

34121

 โรงพยาบาลสิรินธร

 อุบลราชธานี

757

34122

 โรงพยาบาลน้ำขุ่น

 อุบลราชธานี

756

34123

 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

 อุบลราชธานี

757

34125

 โรงพยาบาลนาตาล (22 ส.ค. 60)

 อุบลราชธานี

  

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ระดับสูง (ไม่เข้าโครงการประกันสังคม) จำนวน 50 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

10073

 โรงพยาบาลพญาไท 3

 กรุงเทพมหานคร

2

10019

 โรงพยาบาลพญาไท 2

 กรุงเทพมหานคร

3

10018

 โรงพยาบาลพญาไท 1

 กรุงเทพมหานคร

4

10056

 โรงพยาบาลบางโพ

 กรุงเทพมหานคร

5

10044

 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.บางปะกอก 1)

 กรุงเทพมหานคร

6

10087

 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.เปาโล เมโมเรียล นวมินทร์)

 กรุงเทพมหานคร

7

10081

 โรงพยาบาลเวชธานี

 กรุงเทพมหานคร

8

10010

 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิมชื่อ รพ.เซนต์หลุยส์)

 กรุงเทพมหานคร

9

10066

 โรงพยาบาลนครธน รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (24 มี.ค. 60)

 (เดิม รพ.นครธน)

 กรุงเทพมหานคร

10

10036

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 (รพ.ศรีวิชัย 2) (ตั้งแต่ 13 ก.ย. 54)

 กรุงเทพมหานคร

11

10029

 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

12

10032

 โรงพยาบาลปิยะเวท รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

13

71002

 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล

 กาญจนบุรี

14

22005

 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

 จันทบุรี

15

24006

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (23 พ.ย. 59) รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา มีผล 1 ก.ค. 58

 ฉะเชิงเทรา

16

20009

 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา (ตั้งแต่ 3 ม.ค. 51)

 ชลบุรี

17

20012

 โรงพยาบาลเอกชล

 ชลบุรี

18

20026

 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร (มีผล 6 พ.ย.58)

 ชลบุรี

19

20027

 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (26 ม.ค .60)

 ชลบุรี

20

86002

 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

 ชุมพร

21

86003

 โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร

 ชุมพร

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

22

50006

 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

 เชียงใหม่

23

50007

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 เชียงใหม่

24

92003

 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ (ตั้งแต่ 12 มี.ค. 51)

 ตรัง

25

92001

 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

 ตรัง

26

23001

 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด (ตั้งแต่ 11 ม.ค. 51)

 ตราด

27

63002

 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล (เอกชน)

 มีผล 6 พ.ย.58

 ตาก

28

30001

 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

 นครราชสีมา

29

30008

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา (ตั้งแต่ 30ม.ค. 58)

 นครราชสีมา

30

60002

 โรงพยาบาลปากน้ำโพ

 นครสวรรค์

31

60005

 โรงพยาบาลศรีสวรรค์

 นครสวรรค์

32

13010

 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (1 ก.พ. 59) (เดิม รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส)

 ปทุมธานี

33

13013

 โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 ปทุมธานี

34

14003

 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

 พระนครศรีอยุธยา

35

65006

 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก (มีผล 6 พ.ย.58)

 (รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่)

 พิษณุโลก

36

65003

 โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (เดิม รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล) (เดิม อินเตอร์เวชการ)

 พิษณุโลก

37

76003

 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรัชต์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (4 ธ.ค. 58) (เดิม รพ.เพชรรัชต์)

 เพชรบุรี

38

76004

 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (มีผล 21 ก.ย. 61)

 เพชรบุรี

39

44001

 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม

 มหาสารคาม

40

45003

 โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

 ร้อยเอ็ด

41

21010

 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.กรุงเทพระยอง) (ตั้งแต่ 30 พ.ค. 51) 

 ระยอง

42

90006

 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

 สงขลา

43

90001

 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (ตั้งแต่ 2 ม.ค. 51)

 สงขลา

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

44

11008

 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (27 มี.ค. 61) (เดิม รพ.กรุงเทพพระประแดง)

 สมุทรปราการ

45

11028

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ (รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (23 พ.ค. 61)

สมุทรปราการ

46

74010

 โรงพยาบาลเอกชัย

 สมุทรสาคร

47

74001

 โรงพยาบาลมหาชัย รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (30 ก.ย.59)

 (เดิม รพ.มหาชัย) 

 สมุทรสาคร

48

72001

 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

 สุพรรณบุรี

49

84008

 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ รพ.ทั่วไปขนาดกลาง (12 ม.ค. 61)

 สุราษฎร์ธานี

50

41005

 โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์

 อุดรธานี

 

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ระดับสูง (เข้าโครงการประกันสังคม) จำนวน 83 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

10031

 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

2

10005

 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

 กรุงเทพมหานคร

3

10008

 โรงพยาบาลคามิลเลียน

 กรุงเทพมหานคร

4

100117

 โรงพยาบาลบางปะกอก 8

 กรุงเทพมหานคร

5

100119

 โรงพยาบาลสายไหม รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (4 มี.ค. 59)

 (เดิม รพ.สายไหม)

 กรุงเทพมหานคร

6

10014

 โรงพยาบาลบางไผ่ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (27 ต.ค. 58)

 (เดิม รพ.บางไผ่)

 กรุงเทพมหานคร

7

10015

 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 กรุงเทพมหานคร

8

100152

 โรงพยาบาลวิภาราม รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

9

100156

 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 (21 ก.ย. 55) (เข้าโครงการ)

 กรุงเทพมหานคร

10

100157

 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 

 กรุงเทพมหานคร

11

100159

 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

12

10016

 โรงพยาบาลบางนา 1 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (27 ต.ค.60)

 (เดิม รพ.บางนา 1) (เข้าโครงการ)

 กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

13

10021

 โรงพยาบาลเพชรเวช รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 กรุงเทพมหานคร

14

10022

 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.แพทย์ปัญญา )

 กรุงเทพมหานคร

15

10025

 โรงพยาบาลมเหสักข์

 กรุงเทพมหานคร

16

10026

 โรงพยาบาลมิชชั่น

 กรุงเทพมหานคร

17

10038

 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (20 มิ.ย. 59)

 (เดิม รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4) (10 ม.ค. 51)

 กรุงเทพมหานคร

18

10040

 โรงพยาบาลหัวเฉียว รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (22 ธ.ค. 59)

 (เดิม รพ.หัวเฉียว) (15 ม.ค. 51)

 กรุงเทพมหานคร

19

10050

 โรงพยาบาลบางมด รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (2 พ.ย. 58)

 (เดิม รพ.บางมด)

 กรุงเทพมหานคร

20

10052

 โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ รพ.นวมินทร์ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556)

 กรุงเทพมหานคร

21

10060

 โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิม รพ.กรุงธน 2) (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55)

 กรุงเทพมหานคร

22

10063

 โรงพยาบาลพระราม 2 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (25 ส.ค. 58)

 (เดิม รพ.พระราม 2)

 กรุงเทพมหานคร

23

10064

 โรงพยาบาลลาดพร้าว รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (6 ต.ค. 58)

 (เดิม รพ.ลาดพร้าว) (7 ม.ค. 51)

 กรุงเทพมหานคร

24

10068

 โรงพยาบาลนวมินทร์

 กรุงเทพมหานคร

25

10071

 โรงพยาบาลศิครินทร์

 กรุงเทพมหานคร

26

10074

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

 กรุงเทพมหานคร

27

10075

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 กรุงเทพมหานคร

28

10076

 โรงพยาบาลยันฮี

 กรุงเทพมหานคร

29

10079

 โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 กรุงเทพมหานคร

30

10080

 โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

 (เดิม รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล3)

 กรุงเทพมหานคร

31

10086

 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

 กรุงเทพมหานคร

32

10118

 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 กรุงเทพมหานคร

33

24002

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 11) (เดิม รพ.จุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช)

 (17 ก.พ. 53)

 ฉะเชิงเทรา

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

34

24003

 โรงพยาบาลโสธราเวช

 ฉะเชิงเทรา

35

20021

 โรงพยาบาลเอกชล 2 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (15 ก.ย. 58)

 (เดิม รพ.เอกชล 2)

 ชลบุรี

36

20024

 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ตั้งแต่ 28 มี.ค. 56)

 ชลบุรี

37

20025

 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง (มีผล 1 ม.ค. 57)

 ชลบุรี

38

57002

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (มีผล 3 ส.ค. 59)

 เชียงราย

39

50001

 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

 เชียงใหม่

40

50004

 โรงพยาบาลลานนา (มีผล 15 ก.ย. 53)

 เชียงใหม่

41

50010

 โรงพยาบาลเทพปัญญา (ตั้งแต่ 2 มี.ค. 55)

 (เดิมชื่อ รพ.ช้างเผือก)

 เชียงใหม่

42

50012

 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 เชียงใหม่

43

73004

 โรงพยาบาลเทพากร (มีผล 7 ก.ย. 53)

 นครปฐม

44

30003

 โรงพยาบาลป.แพทย์ (25 ม.ค. 51)

 นครราชสีมา

45

60001

 โรงพยาบาลรัตนเวช

 นครสวรรค์

46

60003

 โรงพยาบาลร่มฉัตร

 นครสวรรค์

47

12002

 โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด

 นนทบุรี

48

12003

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 (เดิม รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์)

 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (27 ม.ค. 60) (เดิม รพ.เกษมราษฎร์

 รัตนาธิเบศร์)

 นนทบุรี

49

12005

 โรงพยาบาลกรุงไทย

 นนทบุรี

50

12008

 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

 (เดิม รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่การุญเวช รัตนาธิเบศร์) มีผล 6 พ.ย.58

 นนทบุรี

51

13004

 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.แพทย์รังสิต)

 ปทุมธานี

52

13005

 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (เดิมชื่อ รพ.นวนคร ปทุมธานี)

 ปทุมธานี

53

13009

 โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี

 ปทุมธานี

54

14001

โรงพยาบาลราชธานี รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (28 ก.พ. 60)

(เดิม รพ.ราชธานี) (18 เม.ย. 51)

 พระนครศรีอยุธยา

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

55

14004

 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา (เดิมชื่อ รพ.นวนคร อยุธยา)

 พระนครศรีอยุธยา

56

14007

 โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (28 ก.พ. 60)

 (เดิม รพ.ราชธานี โรจน) (เดิมชื่อ รพ.โรจนเวช) (2 มี.ค. 55)

 พระนครศรีอยุธยา

57

76002

 โรงพยาบาลเมืองเพชร - ธนบุรี (1 ม.ค. 52)

 เพชรบุรี

58

21007

 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง

 ระยอง

59

70002

 โรงพยาบาลซานคามิลโล

 ราชบุรี

60

51001

 โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

 ลำพูน

61

11003

 โรงพยาบาลบางนา 2

 สมุทรปราการ

62

11005

 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ)

 สมุทรปราการ

63

11011

 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ)

 สมุทรปราการ

64

11012

 โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค

 สมุทรปราการ

65

11013

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 3)

 สมุทรปราการ

66

11014

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (เดิม รพ.จุฬารัตน์ 9)

 สมุทรปราการ

67

11018

 โรงพยาบาลปิยะมินทร์

 สมุทรปราการ

68

11019

 โรงพยาบาลบางนา 5 (มีผลตั้งแต่ 31 พ.ค. 53)

 สมุทรปราการ

69

11020

 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ 

 สมุทรปราการ

70

11021

 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 สมุทรปราการ

71

11022

 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

 สมุทรปราการ

72

11024

 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

 สมุทรปราการ

73

11025

 โรงพยาบาลรัทรินทร์

 สมุทรปราการ

74

11026

 โรงพยาบาลวิภาราม - ชัยปราการ

 สมุทรปราการ

75

74002

 โรงพยาบาลมหาชัย 2 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (15 ม.ค. 59)

 (เดิม รพ.มหาชัย2)

 สมุทรสาคร

76

74004

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (16 ก.ย. 58) (เดิม รพ.วิชัยเวช

 อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย) (เดิม ศรีวิชัย 3) (13 ก.ย. 54)

 สมุทรสาคร

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

77

74005

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (เดิม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 สมุทรสาคร) (เดิม รพ.ศรีวิชัย 5) (13 ก.ย. 54)

 สมุทรสาคร

78

74007

 โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (มีผล 28 ต.ค. 59)

 สมุทรสาคร

79

19003

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่

 (27 ม.ค. 60) (เดิม รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี)

 สระบุรี

80

32006

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

 สุรินทร์

81

43001

 โรงพยาบาลหนองคาย - วัฒนา

 หนองคาย

82

41002

 โรงพยาบาลนอร์ท อีสเทอร์น - วัฒนา

 อุดรธานี

83

34005

 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

 อุบลราชธานี

 

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

(ระดับต้น) จำนวน 63 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

10061

 สถานพยาบาลบางปะกอก 2 คลินิกเวชกรรม

 (ชื่อเดิม สถานพยาบาลเวชกรรมบางปะกอก 2)

 กรุงเทพมหานคร

2

10020

 สถานพยาบาลเพชรเกษม - บางแค

 กรุงเทพมหานคร

3

10054

 สถานพยาบาลบางขุนเทียน

 กรุงเทพมหานคร

4

10035

 โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (เดิม รพ.ศรีวิชัย) 

 กรุงเทพมหานคร

5

10083

 สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยน้ำไท 2

 (เดิม รพ.กล้วยน้ำไท 2) (9 มี.ค. 53)

 กรุงเทพมหานคร

7

71102

 สถานพยาบาลท่าเรือ

 กาญจนบุรี

8

40007

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

 ขอนแก่น

9

40006

 โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ 

 ขอนแก่น

10

22004

 โรงพยาบาลสิริเวช

 จันทบุรี

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

11

20001

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก

 (เดิม สถานพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 ชลบุรี

12

20022

 โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (เดิม รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน) (มีผล 9 ธ.ค. 51) (เข้าโครงการ)

 ชลบุรี

13

18002

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท (เข้าโครงการ)

 ชัยนาท

14

50011

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (เข้าโครงการ)

 เชียงใหม่

15

73002

 โรงพยาบาลศาลายา

 นครปฐม

16

30007

 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล (มีผล 3 มี.ค 60)

 (รพ.โคราชเมโมเรียล) (มีผล 25 ม.ค. 51)  

 นครราชสีมา

17

80002

 สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

 นครศรีธรรมราช

18

80001

 โรงพยาบาลนครคริสเตียน

 นครศรีธรรมราช

19

12004

 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 (มีผล 16 มิ.ย. 51)

 นนทบุรี

20

13012

 โรงพยาบาลสายไหม (คลอง8) รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (22 ก.ย. 58)

 สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไปสายไหม (คลอง 8)

 (มีผล 30 ม.ค. 58)

 ปทุมธานี

21

77002

 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน (มีผล 1 ม.ค. 52)

 ประจวบคีรีขันธ์

22

25003

 โรงพยาบาลโสธรเวช 304

 ปราจีนบุรี

23

66001

 โรงพยาบาลสหเวช

 พิจิตร

24

66004

 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ  

 พิจิตร

25

65003

 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ (มีผล 29 ม.ค. 53)

 พิษณุโลก

26

83003

 โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต (เข้าโครงการ)

 ภูเก็ต

27

21005

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (มีผล 10 ม.ค. 51) (เดิม รพ.รวมแพทย์ระยอง) (เข้าโครงการ)

 ระยอง

28

21008

 โรงพยาบาลศรีระยอง  (มีผล 25 ก.ย. 58)

 ระยอง

29

16001

 โรงพยาบาลเบญจรมย์ (มีผล 17 มี.ค. 51)

 ลพบุรี

30

52001

 โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด (มีผล 10 มี.ค. 51)

 ลำปาง

31

51004

 โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

 ลำพูน

32

47003

 โรงพยาบาลรักษ์สกล (เข้าโครงการ)

 สกลนคร

33

90009

 โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

 สงขลา  

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

34

11015

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก

 (เดิม สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5)

 สมุทรปราการ

35

11009

 สถานพยาบาลจุฬาเวช

 สมุทรปราการ

36

11002

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก

 (เดิม สถานพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ)

 สมุทรปราการ

37

11017

 เมืองสมุทรบางปูคลินิกเวชกรรม

 (เดิม สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู) 

 สมุทรปราการ

39

 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (มีผล 28 ส.ค. 61)

 สมุทรปราการ

40

75001

 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (เดิม รพ.แม่กลอง) (มีผล 7 ก.ย. 53)

 สมุทรสงคราม

41

74006

 สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ

 สมุทรสาคร

42

74011

 โรงพยาบาลมหาชัย 3 (เข้าโครงการ) (มีผล 17 ก.พ. 53)

 สมุทรสาคร

43

19002

 โรงพยาบาลปภาเวช

 สระบุรี

44

64001

 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

 สุโขทัย

45

72003

 โรงพยาบาลวิภาวดี - ปิยราษฎร์

 สุพรรณบุรี

46

72004

 โรงพยาบาลพรชัย

 สุพรรณบุรี

47

72005

 สถานพยาบาลหมอสำเริง

 สุพรรณบุรี

48

72006

 โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง

 สุพรรณบุรี

49

84003

 โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

 สุราษฎร์ธานี

50

84004

 โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์

 สุราษฎร์ธานี

51

84005

 โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

 สุราษฎร์ธานี

52

84006

 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย (มีผล 15 ก.พ. 51)

 สุราษฎร์ธานี

53

84007

 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล (มีผล 21 ธ.ค. 52)

 สุราษฎร์ธานี

54

84008

 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ รพ.ทั่วไปขนาดกลาง

 (มีผล 12 ม.ค. 2561)

 สุราษฎร์ธานี

  

รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

(ระดับคลินิก) จำนวน 68 แห่ง

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

100139

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

 กรุงเทพมหานคร

2

100134

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง

 กรุงเทพมหานคร

3

100136

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์

 กรุงเทพมหานคร

4

100138

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขารัชดา

 กรุงเทพมหานคร

5

100135

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน

 กรุงเทพมหานคร

6

100137

 เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

7

10093

 คลินิกพระราม 2 การแพทย์

 กรุงเทพมหานคร

8

100104

 บางบอนคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

9

100132

 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชี

 กรุงเทพมหานคร

10

10084

 นวมินทร์ 3 สหคลินิก สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 กรุงเทพมหานคร

11

100102

 ธนารมย์สหคลินิก (ชื่อเดิม ธนารมย์เวชกรรมคลินิก)

 กรุงเทพมหานคร

12

100128

 เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

13

100100

 คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

14

100127

 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102

 กรุงเทพมหานคร

15

10048

 ร่มไทรคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

16

100129

 เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

17

100131

 บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

18

100140

 บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

19

100130

 เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม (สาขาพระราม 2)

 กรุงเทพมหานคร

20

100142

 ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

21

100147

 คลินิกเวชกรรมบางไผ่ - กระโจมทอง

 กรุงเทพมหานคร

22

100108

 ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม

 กรุงเทพมหานคร

23

10094

 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาชุมชน 70 ไร่

 กรุงเทพมหานคร

24

10098

 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 93

 (เดิม คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 93)

 กรุงเทพมหานคร

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

25

10095

 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง

 (เดิม คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง)

 กรุงเทพมหานคร

26

10099

 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์ 3

 กรุงเทพมหานคร

27

10097

 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 56

 กรุงเทพมหานคร

28

100121

 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ

 กรุงเทพมหานคร

29

100109

 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก ( 7 มิ.ย. 53) 

 กรุงเทพมหานคร

30

100112

 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสาทร

 กรุงเทพมหานคร

31

100111

 คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาราม 2

 (เดิม สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาราม 2)

 กรุงเทพมหานคร

32

100141

 คลินิกเวชกรรมซอยสายหยุด

 กรุงเทพมหานคร

33

100144

 สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 (21 เม.ย. 51)

 กรุงเทพมหานคร

34

100146

 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 (21 เม.ย. 51)

 กรุงเทพมหานคร

35

100150

 คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางแวก (22 เม.ย. 52)

 กรุงเทพมหานคร

36

100152

 การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม (20 พ.ค. 52)

 กรุงเทพมหานคร

37

100151

 คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1 (20 พ.ค. 52)

 กรุงเทพมหานคร

38

100153

 ชายทะเลบางกอกคลินิกเวชกรรม (14 ก.ค. 52)

 กรุงเทพมหานคร

39

100154

 ยานนาวาคลินิกเวชกรรม (เหรียญทอง) (27 ส.ค. 52)

 กรุงเทพมหานคร

40

100155

 บุญญาเวชสหคลินิก (9 มี.ค. 53)

 กรุงเทพมหานคร

41

100133

 เซ็นทรัลเมติกคลินิกเวชกรรม สาขาบางโพ

 กรุงเทพมหานคร

42

100158

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (26 ก.ค. 60)

 กรุงเทพมหานคร

43

100160

 ธนารมย์สหคลินิก (ราชพฤกษ์ - สวนผัก) (29 ธันวาคม 2560)

 กรุงเทพมหานคร

44

100103

 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้

 กรุงเทพมหานคร

45

100143

 คลินิกเวชกรรมบางไผ่

 กรุงเทพมหานคร

46

24004

 โสธราเวชโพลีคลินิก

 ฉะเชิงเทรา

47

24005

 จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์สหคลินิก (11 ก.ย. 60)

 (เดิม คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 (เกตเวย์) (17 ก.ย. 55)

 ฉะเชิงเทรา

48

100149

 คลินิกปิยะเวชช์บ่อวินเวชกรรม

 ชลบุรี

49

20023

 ศูนย์สุขภาพออกซิแคร์ สหคลินิก (5 เม.ย. 54)

 ชลบุรี

 

 

ลำดับ

รหัส

โรงพยาบาล

จังหวัด

50

18003

 คลินิกเวชกรรมสุวรรณเวช

 ชัยนาท

51

92005

 คลินิกศัลยกรรมหมอสุรเชษฐ์

 ตรัง

52

63001

 คลินิกเวชกรรมวิชัยเวช แม่สอด (12 มิ.ย. 55)

 ตาก

53

12007

 ศูนย์การแพทย์เมืองทองธานี สหคลินิก

 นนทบุรี

54

12006

 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด

 นนทบุรี

55

96114

 สถานพยาบาลนราการแพทย์ (26 ม.ค. 53)

 นราธิวาส

56

13011

 พร้อมสินคลินิกเวชกรรม (14 มี.ค. 55)

 ปทุมธานี

57

25002

 คลินิกโสธราเวช (17 ธ.ค. 52)

 ปราจีนบุรี

58

25004

 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 (มีผล 3 ส.ค. 59)

 รพ ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

 ปราจีนบุรี

59

14005

 สหคลินิกนวนครโรจนะ (4 มี.ค. 52)

 พระนครศรีอยุธยา

60

21012

 เมืองแกลงคลินิก (2 มี.ค. 55)

 ระยอง

61

51005

 คลินิกแมคคอร์มิคเวชกรรม

 ลำพูน

62

11027

 เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม

 สมุทรปราการ

63

11016

 จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม (21 เม.ย. 51)

 สมุทรปราการ

64

110145

 จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม (21 เม.ย. 51)

 สมุทรปราการ

65

11004

 คลินิกเวชกรรมบางนา 3 (5 ก.พ. 53)

 สมุทรปราการ

66

74012

 คลินิกเวชกรรมวิชัยเวช สินสาคร (12 มิ.ย. 55)

 ยกเลิกสถานพยาบาล 20 ธ.ค. 60

 สมุทรสาคร

67

27001

 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์โรงเกลือ (มีผล 3 ส.ค. 59)

 สระแก้ว

68

100148

 คลินิกแพทย์เอกชนสระบุรี (7 ม.ค. 51)

 สระบุรี
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานฯ

สำนักงานกองทุนเงินทดแทน