ค่าทดแทน 4 กรณี : 1. ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้

04 ตุลาคม 2564

ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

  1. จ่ายร้อยละ  70  ของค่าจ้างรายเดือน  
  2. ลูกจ้างมีการหยุดพักรักษาตั้งแต่ 1 วัน  รวมกันไม่เกิน  1  ปี 
  3. มีใบรับรองแพทย์ระบุหยุดพักรักษาตัว 
  4. ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์  
  5. ค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดในปัจจุบัน  =  20,000 x 70 %  =  14,000  บาท

ตัวอย่างการจ่ายค่าทดแทน

ตัวอย่างที่  1    ลูกจ้างได้รับเงินเดือน  เดือนละ  20,000  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว เป็นระยะเวลา  2  เดือน  ลูกจ้างหยุดงาน  2  เดือน 

การคำนวณ 20,000 x 70%=  14,000  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  2  เดือน=  14,000 x 2
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว  2  เดือน=  28,000  บาท    

ตัวอย่างที่  2    ลูกจ้างได้รับเงินเดือน  เดือนละ  10,000  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา  10  วัน  ลูกจ้างหยุดงาน  10  วัน 

การคำนวณ 10,000 x 70%=  7,000  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  10  วัน7,000 x 10 
         30   
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว  10  วัน=  2,333.30  บาท  

ตัวอย่างที่  3    ลูกจ้างได้รับค่าจ้างวันละ  325  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาเป็นระยะเวลา  15  วัน  ลูกจ้างหยุดงาน  12  วัน 

การคำนวณ (325 x 26) x 70%=  5,915  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  12  วัน=  5,915 x 12 
          30 
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษา  12  วัน=  2,366  บาท

ตัวอย่างที่  4    ลูกจ้างได้รับค่าจ้างวันละ  325  บาท  ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาเป็นระยะเวลา  3  วัน  ลูกจ้างหยุดงาน  1  วัน 

การคำนวณ (325 x 26) x 70%=  5,915  บาท
 ลูกจ้างหยุดงาน  1  วัน=  5,915 x 1 
         30 
 ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษา  1  วัน=  197.15  บาท                                                                                                

                                                                    กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานฯ

                                                                  สำนักงานกองทุนเงินทดแทน