1

ข้อตกลง

2

ข้อมูลส่วนตัว

3

ยืนยันตัวตน

นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของสำนักงานประกันสังคมทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน ประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยสำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ใช้ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้ บริการของเว็บไซด์ ของสำนักงานประกันสังคม แต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (hack)หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น สำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุ ดังกล่าวทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
  • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
  • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
  • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
  • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น สำนักงานประกันสังคมจึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม หากพบการกระทำดังกล่าว ทางสำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิใน ลบความคิดเห็น หรือระงับการให้บริการท่าน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆและไม่แจ้งล่วงหน้า

*โปรดป้อนหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นชื่อผู้ใช้งาน
*โปรดป้อนเบอร์ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการยืนยันตัว
(รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษร a-z, A-Z และ 0-9 ความยาวขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร)
*รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

*ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับรหัสผ่านที่ตั้งไว้

*โปรดป้อนชื่อ
*โปรดป้อนนามสกุล
*โปรดป้อนวันเกิดที่ถูกต้อง
*โปรดป้อนเดือนเกิดทีถูกต้อง
*โปรดป้อนปีเกิดที่ถูกต้อง

เลขที่บัตรประชาชนมีการลงทะเบียนแล้ว
หากลืมรหัสผ่าน กรุณา "คลิกที่นี้"
หากไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 1506
   
หากไม่ได้รับรหัสยืนยัน (OTP) ภายใน 5 นาที กรุณาติดต่อ(โทรศัพท์) หมายเลข 02-956-2400
****