สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-07-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
01-07-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
09-03-2564 ทำตรายาง
06-03-2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
06-03-2564 ซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตน
06-03-2564 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์โถส้วมและก๊อกน้ำโถฉี่ ห้องน้ำชาย - หญิง พร้อมค่าแรง
06-03-2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
06-03-2564 จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จำนวน 4 รุ่น
06-03-2564 จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบสำนักงาน
06-03-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
06-03-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
06-03-2564 จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มกราคม 2564
06-03-2564 จัดซื้อแอลกอฮอร์เจลและถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2564 ซ่อมเครื่องโทรสาร
18-03-2563 test