ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-09-2564 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-09-2564 - 23-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-09-2564 - 27-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
28-09-2564
16-08-2564
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย.pdf ราคากลางงานก่อสร้าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย.pdf งวดงานการก่อสร้าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แผ่นที่ 1.pdf แบบรูปรายการก่อสร้าง แผ่นที่ 1-5.zip
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-08-2564 - 24-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-08-2564 - 25-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-08-2564
21-06-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-06-2564 - 28-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-06-2564 - 29-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2564
27-05-2564 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-05-2564 - 01-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-05-2564 - 01-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
04-06-2564
24-05-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-05-2564 - 01-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2564 - 02-06-2564
( - 00:00 )
04-06-2564
03-05-2564 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
  เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-05-2564 - 14-05-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-05-2564 - 17-05-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-05-2564
19-04-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2564 - 26-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-04-2564 - 27-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
28-04-2564
19-03-2564 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
  เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2564 - 31-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2564 - 01-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
02-04-2564
18-03-2564 ดประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใชจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่งานก่อสร้าง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-03-2564 - 29-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-03-2564 - 30-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
31-03-2564
17-03-2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-03-2564 - 25-03-2564
( )
17-03-2564 - 25-03-2564
( - 00:00 )
29-03-2564
10-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ตกลงราคา 09-03-2564 - 10-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-03-2564 - 10-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
10-03-2564
09-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคา 09-03-2564 - 09-03-2564
( )
09-03-2564 - 09-03-2564
( - 00:00 )
09-03-2564
03-03-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-03-2564 - 10-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
11-03-2564 - 11-03-2564
( 08:23 - 16:30 )
12-03-2564
24-02-2564 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-03-2564 - 10-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
03-03-2564 - 10-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564
22-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-11-542 - 03-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-542 - 30-11-542
( - 00:00 )
04-03-2564
16-02-2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-02-2564 - 23-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2564 - 24-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2564
05-02-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุง สุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างขอบเขตของงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2564 - 15-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
05-02-2564 - 15-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-02-2564
29-12-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-12-2563 - 11-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-12-2563 - 11-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
12-01-2564
21-12-2563 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2564 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2564
  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2564.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-12-2563 - 29-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2563 - 29-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
30-12-2563
16-12-2563 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2563 - 23-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2563 - 24-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2563
 1 2 >