ขายทอดตลาด

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-02-2565 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
08-03-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
  รายการครุภัณฑ์.pdf
17-02-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 คัน
02-09-2563 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
  รายละเอียด.pdf
15-07-2563 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ไทย ยู-วอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
11-06-2563 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ไทย ยูขวอน คอนสตรัคชั่น จำกัด