ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
24-04-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจควมพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
24-04-2566 - 27-04-2566
31-03-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-03-2566 - 05-04-2566
30-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ยานพาหนะ.pdf
30-03-2566 - 05-04-2566
29-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
29-03-2566 - 03-04-2566
23-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-03-2566 - 28-03-2566
23-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-03-2566 - 28-03-2566
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและรองรับระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-03-2566 - 24-03-2566
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-03-2566 - 24-03-2566
16-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
16-03-2566 - 21-03-2566
15-03-2566 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
15-03-2566 - 20-03-2566
13-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
13-03-2566 - 16-03-2566
03-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
03-03-2566 - 10-03-2566
28-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สารคดีข่าว.pdf
28-02-2566 - 03-03-2566
27-02-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biddind)
  tor สปส.มอบสุข.pdf
27-02-2566 - 02-03-2566
20-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
20-02-2566 - 23-02-2566
16-02-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ชนิดเล่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf , เอกสารแนบ1.pdf , เอกสารแนบ2.pdf , เอกสารแนบ3.pdf , เอกสารแนบ4.pdf , เอกสารแนบ5.pdf
16-02-2566 - 21-02-2566
15-02-2566 โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพทืมือถือ Shot Message Service (SMS)
  TOR .pdf
15-02-2566 - 20-02-2566
13-02-2566 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 31 ตัว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  เอกสาร บก.06.pdf
13-02-2566 - 16-02-2566
19-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf , ราคากลาง.pdf
19-01-2566 - 24-01-2566
18-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบ.pdf
18-01-2566 - 23-01-2566
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›