ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-06-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-06-2564 ประกวดราคาโครงการจัดทำลิฟท์สำหรับผู้พิการ ปี2564 ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
08-06-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-05-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 2 รายการ
27-05-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-05-2564 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 จ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2564 จัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2565
06-05-2564 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
05-05-2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชำระเงินสมทบของนายจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2564 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
20-04-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 1 รายการ
30-03-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
29-03-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
23-03-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 4 รายการ
19-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
19-03-2564 สมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีอ้างดิง (Index) สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และตราสารทุนไทย
18-03-2564 โครงการการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน
 1 2 3 >  Last ›