ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-10-2564 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) จำนวน 33 รายการ
19-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-10-2564 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
05-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์
05-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลฟอร์มดิจิทัเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-09-2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม
21-09-2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเภสัชกรรมเพื่อกำกับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาลลกำกับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์ ประจำปี 2564
20-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-09-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
14-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
09-09-2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19
07-09-2564 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
01-09-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
31-08-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-08-2564 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-08-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23-08-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-08-2564 สมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูลกองทุนรวม สำหรับการลงทุนต่างประเทศ
18-08-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
 1 2 3 >  Last ›