ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
12-12-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ๑ นาที
  TOR สารคดีข่าว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-12-2562 - 19-12-2562
( )
20-12-2562 - 20-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
23-12-2562
11-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 18-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
11-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 19-12-2562
( )
11-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
11-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 19-12-2562
( )
11-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 16-12-2562
( )
17-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา งานสุขภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2562 - 18-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2562
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2562 - 15-12-2562
( )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
04-12-2562
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2562 - 15-12-2562
( )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
03-12-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-12-2562 - 12-12-2562
( )
13-12-2562 - 13-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
02-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-12-2562 - 11-12-2562
( )
03-12-2562 - 11-12-2562
( - 00:00 )
13-12-2562
02-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf แบบใบเสนอราคาประกวดราคาจ้างฯ.pdf แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน.pdf บทนิยาม.pdf เอกสารบัญชีส่วนที่ 1 .pdf เอกสารบัญชีส่วนที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-12-2562 - 12-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2562 - 13-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
29-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2562 - 11-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
12-12-2562
29-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2562 - 11-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
12-12-2562
28-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-11-2562 - 08-12-2562
( )
09-12-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
10-12-2562
25-11-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) : ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สื่อออนไลน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-11-2562 - 02-12-2562
( )
03-12-2562 - 03-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-12-2562
22-11-2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor กระดาษ.pdf
วิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) 22-11-2562 - 27-11-2562
( )
28-11-2562 - 28-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2562
20-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-11-2562 - 27-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2562 - 28-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2562
14-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตกลงราคา 14-11-2562 - 25-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2562 - 26-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-11-2562
‹ First  < 5 6 7 8 >