ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2564 - 26-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2564 - 29-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2564
18-11-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สารคดีข่าว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-11-2564 - 02-12-2564
( )
03-12-2564 - 03-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
06-12-2564
17-11-2564 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5.pdf ประกาศ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2564
15-11-2564 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ราคากลาง.pdf รายละเอียดและเงื่อนไข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-11-2564 - 22-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2564 - 23-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-11-2564
12-11-2564 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-11-2564 - 21-11-2564
( )
22-11-2564 - 22-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2564
09-11-2564 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2564 - 08-12-2564
( )
09-12-2564 - 09-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โทรศัพท์65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
  TOR สวนหย่อม65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
  TOR พขร.65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาระบบควบคุมไฟฟ้า และ ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร
  TOR ไฟฟ้า65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
  tor ความสะอาดระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-11-2564 - 10-11-2564
( )
11-11-2564 - 11-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
12-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-11-2564 - 17-11-2564
( )
18-11-2564 - 18-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-11-2564
27-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-10-2564 - 03-11-2564
( )
04-11-2564 - 04-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
05-11-2564
27-10-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-10-2564 - 24-11-2564
( )
25-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2564
14-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ กองทุนเงินทดแทน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-10-2564 - 24-10-2564
( )
25-10-2564 - 25-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-10-2564
12-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-10-2564 - 20-10-2564
( )
21-10-2564 - 21-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-10-2564
29-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-09-2564 - 01-11-2564
( )
02-11-2564 - 02-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
03-11-2564
27-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor บิ๊กดาต้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-09-2564 - 27-10-2564
( )
28-10-2564 - 28-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-10-2564
17-09-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-09-2564 - 28-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-09-2564 - 28-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-09-2564
13-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-09-2564 - 20-09-2564
( )
21-09-2564 - 21-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
22-09-2564
‹ First  < 3 4 5 6 >