ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
18-03-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-03-2564 - 25-03-2564
( )
26-03-2564 - 26-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2564
17-03-2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลของสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  tor ชราภาพ.pdf
คัดเลือก 17-03-2564 - 26-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2564 - 29-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2564
12-03-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-03-2564 - 18-04-2564
( )
19-04-2564 - 19-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
20-04-2564
10-03-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-03-2564 - 17-03-2564
( )
18-03-2564 - 18-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-03-2564
09-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2564 - 16-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-03-2564 - 17-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-03-2564
05-03-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-03-2564 - 12-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564 - 15-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-03-2564
24-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สปส.กทม.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-02-2564 - 04-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
05-03-2564 - 05-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-03-2564
22-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-02-2564 - 02-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
03-03-2564 - 03-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2564
09-02-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2564 - 11-03-2564
( )
12-03-2564 - 12-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564
08-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-02-2564 - 23-02-2564
( )
24-02-2564 - 24-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2564
05-02-2564 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2564 - 24-02-2564
( )
25-02-2564 - 25-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-03-2564
05-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2564 - 15-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-02-2564 - 16-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-02-2564
26-01-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service) กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  tor e self.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-01-2564 - 04-03-2564
( )
05-03-2564 - 05-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-03-2564
26-01-2564 จ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor queue.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-01-2564 - 11-03-2564
( )
12-03-2564 - 12-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564
25-01-2564 จ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2564 - 23-02-2564
( )
24-02-2564 - 24-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2564
21-01-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-01-2564 - 28-01-2564
( )
29-01-2564 - 29-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2564
19-01-2564 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor 1506.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-01-2564 - 17-02-2564
( )
18-02-2564 - 18-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-02-2564
15-01-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-01-2564 - 24-01-2564
( )
25-01-2564 - 25-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-01-2564
15-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน
  เอกสารประกวดราคา.pdf Tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-01-2564 - 28-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-01-2564 - 29-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2564
13-01-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-01-2564 - 10-02-2564
( )
11-02-2564 - 11-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-02-2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›