ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 21-11-2565
( )
22-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2565
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ. ระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 16-11-2565
( )
17-11-2565 - 17-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2565
08-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR พขร.66.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-11-2565 - 18-11-2565
( )
21-11-2565 - 21-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2565
26-10-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cctv.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-10-2565 - 23-11-2565
( )
24-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565
18-10-2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A1,A9.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A2.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A3.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A4.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A5.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A6.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A7.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A8.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A10.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A11.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1 (part2).pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B2,B3.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-10-2565 - 16-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
17-11-2565 - 17-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2565
10-08-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  บก.06.pdf คุณลักษณะครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-08-2565 - 19-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-08-2565 - 22-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-08-2565
09-08-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  tor พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-08-2565 - 07-09-2565
( )
08-09-2565 - 08-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-09-2565
05-08-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-08-2565 - 14-08-2565
( )
15-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
16-08-2565
27-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์ สกท.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-07-2565 - 04-08-2565
( )
05-08-2565 - 05-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565
20-07-2565 รับสมัครบุคคลพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูออายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 (เพิ่มเติม) เฉพาะเจาะจง 20-07-2565 - 27-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-07-2565 - 27-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-08-2565
07-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-07-2565 - 17-07-2565
( )
18-07-2565 - 18-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-07-2565
15-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-06-2565 - 20-06-2565
( )
21-06-2565 - 21-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-06-2565
13-06-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-06-2565 - 11-07-2565
( )
12-07-2565 - 12-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-07-2565
07-06-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-06-2565 - 23-06-2565
( )
24-06-2565 - 24-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-06-2565
06-06-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-06-2565 - 09-06-2565
( )
10-06-2565 - 10-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-06-2565
26-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-05-2565 - 29-06-2565
( )
30-06-2565 - 30-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-07-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 26-05-2565
( )
27-05-2565 - 27-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-05-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 30-05-2565
( )
31-05-2565 - 31-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 06-06-2565
( )
07-06-2565 - 07-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 01-06-2565
( )
02-06-2565 - 02-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
06-06-2565
 < 1 2 3 4 >  Last ›