ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
15-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-06-2565 - 20-06-2565
( )
21-06-2565 - 21-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-06-2565
13-06-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-06-2565 - 11-07-2565
( )
12-07-2565 - 12-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-07-2565
07-06-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-06-2565 - 23-06-2565
( )
24-06-2565 - 24-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-06-2565
06-06-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-06-2565 - 09-06-2565
( )
10-06-2565 - 10-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-06-2565
26-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-05-2565 - 29-06-2565
( )
30-06-2565 - 30-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-07-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 26-05-2565
( )
27-05-2565 - 27-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-05-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 30-05-2565
( )
31-05-2565 - 31-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 06-06-2565
( )
07-06-2565 - 07-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 01-06-2565
( )
02-06-2565 - 02-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
06-06-2565
17-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-05-2565 - 24-05-2565
( )
25-05-2565 - 25-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
26-05-2565
10-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-05-2565 - 18-05-2565
( )
19-05-2565 - 19-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-05-2565
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-05-2565 - 17-05-2565
( )
18-05-2565 - 18-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
02-05-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2565 - 09-05-2565
( )
10-05-2565 - 10-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2565
02-05-2565 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา เฉพาะเจาะจง 02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
29-04-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  ประกาศ.pdf เอกสารประกวด.pdf TOR รถบรรทุก.pdf TOR รถนั่งส่วนกลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-04-2565 - 09-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
10-05-2565 - 10-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2565
19-04-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2565 - 26-04-2565
( )
27-04-2565 - 27-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-04-2565
11-04-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-04-2565 - 17-05-2565
( )
18-05-2565 - 18-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
05-04-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-04-2565 - 25-04-2565
( )
26-04-2565 - 26-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2565
04-04-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-04-2565 - 17-04-2565
( )
18-04-2565 - 18-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2565
24-03-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf รายละเอียดและเงื่อนไข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-03-2565 - 17-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-04-2565 - 18-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2565
 1 2 3 >  Last ›