ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
28-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
  tor.pdf ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-01-2565 - 06-02-2565
( )
07-02-2565 - 07-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-02-2565
26-01-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torแพลตฟอร์ม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-01-2565 - 24-02-2565
( )
25-02-2565 - 25-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-02-2565
18-01-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-01-2565 - 16-02-2565
( )
17-02-2565 - 17-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-02-2565
10-01-2565 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-01-2565 - 26-01-2565
( )
27-01-2565 - 27-01-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2565
06-01-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-01-2565 - 03-02-2565
( )
04-02-2565 - 04-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-02-2565
28-12-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แอร์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-12-2564 - 06-01-2565
( )
07-01-2565 - 07-01-2565
( 08:30 - 16:30 )
10-01-2565
24-12-2564 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 คัดเลือก 24-12-2564 - 29-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2564 - 29-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-12-2564
15-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-12-2564 - 22-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-12-2564 - 23-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2564
08-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2564 - 20-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564 - 17-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2564
07-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2564 - 16-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2564 - 16-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2564
29-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2564 - 09-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564 - 13-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2564 - 29-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2564 - 30-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2564
19-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2564 - 26-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2564 - 29-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2564
18-11-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สารคดีข่าว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-11-2564 - 02-12-2564
( )
03-12-2564 - 03-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
06-12-2564
17-11-2564 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5.pdf ประกาศ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2564
15-11-2564 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ราคากลาง.pdf รายละเอียดและเงื่อนไข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-11-2564 - 22-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2564 - 23-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-11-2564
12-11-2564 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-11-2564 - 21-11-2564
( )
22-11-2564 - 22-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2564
09-11-2564 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2564 - 08-12-2564
( )
09-12-2564 - 09-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โทรศัพท์65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
  TOR สวนหย่อม65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
 1 2 3 >  Last ›