ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-05-2565 จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ 31 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2565 จ้างโครงการคู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-05-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-05-2565 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-05-2565 จ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทกระดาษต่อเนื่อง กระดาษปอนด์ 80 แกรม (ฺBlank) ชนาด 9
02-05-2565 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติงานวินิจฉัยเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเปลี่ยนไส้กรองสำหรับตู้กรองน้ำดื่ม ต่อตรงน้ำประปา รุ่น POSEION-UF จำนวน 2 เครื่อง
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะ เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยในการฝึอาชีพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›