ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-09-2565 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6,572 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2565 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าห้องสมุดดิจิทัลของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-09-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1,500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 จ้างซ่อมรถเข็น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี (ภาพคู่) จำนวน 1 ภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 จ้างทำของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 จ้างซ่อมแซมระบบจอ VDO WALL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 จ้างทำชุดเซ็ทสมุดและปากกา จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2565 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์งานประปาและห้องเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2565 จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในลิฟท์โดยสาร (Inter Phone) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 จ้างทำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างฯ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 270 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ซื้อวัสดุงานช่างและไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (สปส กทม พท.5)
13-09-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2565 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›