ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-10-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-10-2564 ซื้อชุดอุปกรณ์รับสัญญาณระบบ TV-Digital พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2564 จ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
18-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างพิมพ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างพิมพ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเงินทดแทน จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-10-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อส่ิงพิมพ์
14-10-2564 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-10-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-10-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›