สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-12-2562 สัญญาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
13-11-2562 สัญญาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS)
13-11-2562 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม
13-11-2562 สัญญาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) พร้อมพิมพ์ทะเบียนคุมแบบใบประเมินฯและรายงานค่าจ้าง
17-10-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายมนตรี สุวณิชย์)
17-10-2562
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
17-10-2562 สัญญาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจสอบวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ
17-10-2562 สัญญาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์คู่มือประกันตน
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ์)
13-09-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
29-08-2562 สัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ sms ของโทรศัพท์มือถือ
29-08-2562
29-08-2562 สัญญาจ้างโครงการการจ้างดูแลพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
20-08-2562 สัญญาจ้างพิมพ์วารสารประกันสงคม ปี 2562
20-08-2562 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์(บ.โฟทีก้า จำกัด)
‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›