สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-03-2562 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายในประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกลุ่มพื้นที่จังหวัด 14 กลุ่มพื้นที่จังหวัด
05-03-2562 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปี 2562
05-03-2562 สัญญาเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบBatch
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม สัมมนา ฝึกอบรมงานประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแบบทางไกล
21-02-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์
21-02-2562 สัญญาจ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561
26-11-2561 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์กองทุนเงินทดแทน จำนวน 7 รายการ
04-10-2561 สัญญาจ้างโครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล
‹ First  < 4 5 6