สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
29-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
29-03-2562 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์อาหาร
29-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ดินแดง)
29-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศุนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
22-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
22-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ประจำปี 2562
22-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
22-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
22-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
12-03-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปี 2562
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
12-03-2562 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยของสำนักงานประกันสังคม ปี 2562
12-03-2562 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
12-03-2562 สัญญาเช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
12-03-2562 สัญญาเช่าโปรแรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นายรพีพัฒน์ ขคัตประกาศ)
‹ First  < 4 5 6 7 8 >