สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
11-03-2563 สัญญาจ้างทำของที่ระลึก
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
11-03-2563 สัญญาเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบbatch
11-03-2563 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-service
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli Omegamon for CICS
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปี 2563
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS/390
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens Object Pool
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
11-03-2563
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม ฝึกอบรมงานประกันสังคม สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตนแบบทางไกล
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ดินเแดง)
11-03-2563 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
11-03-2563 สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›