สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-01-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล (นางสาวอรฐินี) จ154-2563
29-01-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล (นางสุวลีย์) จ153-2563
29-01-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล (นายสมบุญ) จ151-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายไกรจักร) จ150-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 จ134-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ จ133-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จ140-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณ เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
28-01-2564 สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จ138-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ จ130-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม จ116-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ปี 2564
28-01-2564 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ยี่ห้อไทยเทค จำนวน 1 อาคาร
28-01-2564 สัญญาเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch ช017-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง จ110-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ จ148-2563
28-01-2564 สัญญาจ้างสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
27-01-2564 สัญญาจ้างทำความสะอาดศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง จ145-2563
27-01-2564 สัญญาเช่าระบบปฏิบัติการ OS390 ช018-2563
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›