สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-05-2562 สัญญาจ้างสมัครสมาชิก CEIC
16-05-2562 สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานประกันสังคม
16-05-2562 สัญญาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
03-05-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
03-05-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
03-05-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน
03-05-2562 สัญญาจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562
03-05-2562 สัญญาจ้างทำของที่ระลึก
03-05-2562 สัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู สำนักงานประกันสังคม ปี 2562
03-05-2562 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562
03-05-2562 สัญญาเช่าระบบเครือขาย Multiprotocol Label Switching (MPLS) ปี 2562
03-05-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดระยอง) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสายสัญญา เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
04-04-2562 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอดาผ้าม่านประจำปี 2562
04-04-2562 สัญญาจ้างวิเคราะห์ข่าวและผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตข่าวตอบโต้ (แก้ข่าว)
03-04-2562 สัญญาจ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 ชุด
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม
03-04-2562 สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
03-04-2562 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 7 ชุด
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›