สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-07-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
27-06-2562 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
27-06-2562 สัญญาจ้างรับส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกรณีบำบัดทดแทนไต
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางนวนันท์ ถนอมนาม)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางวิไลพร บุณยฤทธิ์)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางวงเดือน เอี่ยมสกุล)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์)
27-06-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (สยามราชธานี)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (เอสเอสบี)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (โปร แดท)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (ดาต้าเน็ทเวิคแมนเน็จจิ่ง)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (แปซิฟิค ฟูด)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (ธนกฤต)
28-05-2562 สัญญาจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเภทของรางวัล
28-05-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
28-05-2562 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
28-05-2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร
16-05-2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Asset Allocation) กองทุนเงินทดแทน
16-05-2562 สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Asset Allocation) กองทุนประกันสังคม
 < 1 2 3 4 >  Last ›