สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
03-05-2562 สัญญาเช่าระบบเครือขาย Multiprotocol Label Switching (MPLS) ปี 2562
03-05-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดระยอง) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสายสัญญา เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
04-04-2562 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอดาผ้าม่านประจำปี 2562
04-04-2562 สัญญาจ้างวิเคราะห์ข่าวและผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตข่าวตอบโต้ (แก้ข่าว)
03-04-2562 สัญญาจ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 ชุด
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม
03-04-2562 สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
03-04-2562 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 7 ชุด
03-04-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง)
03-04-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางนิตยา อัยราวงศ์)
03-04-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นางวิไล ภวภูตานนท์)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นายประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นายสุเมธี เชยประเสริฐ)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นายสมชาย พันธุหงส์)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นายจตุรงค์ ตันติมงคลสุข)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นายอำรุง เลียวรักษ์โอฬาร)
02-04-2562 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง (นางวารุณี สงวนหมู่)
 < 1 2 3 4 >  Last ›