สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสิทธิชัย พุทธิประเสริฐ)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางสาวรมย์ชลี พูนประสิทธิ์)
05-03-2562 สัญญาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS
05-03-2562 สัญญาจ้างเหมารักษาสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
05-03-2562 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายในประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกลุ่มพื้นที่จังหวัด 14 กลุ่มพื้นที่จังหวัด
05-03-2562 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปี 2562
05-03-2562 สัญญาเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบBatch
05-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม สัมมนา ฝึกอบรมงานประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแบบทางไกล
21-02-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์
21-02-2562 สัญญาจ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561
26-11-2561 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์กองทุนเงินทดแทน จำนวน 7 รายการ
‹ First  < 12 13 14