สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-11-2563 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมีเดีย)
25-11-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสมชาย)
25-11-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางอรวรรณ)
25-11-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางสาวเตือนใจ)
25-11-2563 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ
25-11-2563 สัญญาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (หน้ากากอนามัย)
05-11-2563 สัญญาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS)
05-11-2563 สัญญาจ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2564
05-11-2563 สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์
05-11-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ
09-10-2563 สัญญาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
09-10-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ปี 2563
09-10-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายมนตรี)
09-10-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสมรัก)
09-10-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว
09-10-2563 สัญญาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice)
09-10-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์
24-09-2563 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมีเดีย)
19-08-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว
19-08-2563 สัญญาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีพร้อมพิมพ์ทะเบียนคุม
 1 2 3 >  Last ›