สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-03-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปี 2562
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด
12-03-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
12-03-2562 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยของสำนักงานประกันสังคม ปี 2562
12-03-2562 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
12-03-2562 สัญญาเช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
12-03-2562 สัญญาเช่าโปรแรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นายรพีพัฒน์ ขคัตประกาศ)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นายไกรจักร แก้วนิล)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางชลธิชา พราทิตย์)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางอรวรรณ เกิดพงษ์บุญโชติ)
08-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางสุวลีย์ แก้วนิล)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสนธยา พรึงลำภู)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางสว่างใจ พึ่งพักตร์)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางอาภรณ์ นิยมพฤกษ์)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายพลเลิศ พันธุ์ธนากุล)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสิทธิชัย พุทธิประเสริฐ)
06-03-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์)
 1 2 >