สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-01-2563 สัญญาจ้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว
20-01-2563 สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
20-01-2563 สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน (บ.วัชรพล จำกัด)
20-01-2563 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
19-12-2562 สัญญาซื้อขายโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม
19-12-2562 สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน (บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จำกัด)
19-12-2562 สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน(บ.พี.อิมเมจ แกรนด์ ครีเอชั่น จำกัด)
19-12-2562 สัญญาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
13-11-2562 สัญญาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS)
13-11-2562 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม
13-11-2562 สัญญาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) พร้อมพิมพ์ทะเบียนคุมแบบใบประเมินฯและรายงานค่าจ้าง
17-10-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายมนตรี สุวณิชย์)
17-10-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายสมรัก ธีรตกุลพิศาล)
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
17-10-2562 สัญญาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจสอบวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ
17-10-2562 สัญญาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์คู่มือประกันตน
17-10-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
 1 2 3 >  Last ›