สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-08-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว
19-08-2563 สัญญาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีพร้อมพิมพ์ทะเบียนคุม
19-08-2563 สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19
19-08-2563 สัญญาจ้างทำของที่ระลึก จ080/63
19-08-2563 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
19-08-2563 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ ซ.011/63
19-08-2563 สัญญาซื้อขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
31-07-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
10-07-2563 สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
10-07-2563 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)
10-07-2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษา(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)
10-07-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางสาวนวนันท์)
10-07-2563 สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ
08-07-2563 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา (บ.เอซิส)
08-07-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
08-07-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
09-06-2563 สัญญาจ้างสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563
09-06-2563 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
09-06-2563 สัญญาจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
09-06-2563 สัญญาจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
 1 2 3 >  Last ›