สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จำกัด)
13-09-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน(บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ์)
13-09-2562 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
29-08-2562 สัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ sms ของโทรศัพท์มือถือ
29-08-2562 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ (บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด)
29-08-2562 สัญญาจ้างโครงการการจ้างดูแลพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
20-08-2562 สัญญาจ้างพิมพ์วารสารประกันสงคม ปี 2562
20-08-2562 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์(บ.โฟทีก้า จำกัด)
20-08-2562 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ (บ.แอมโป ไมโครซิส จำกัด)
07-08-2562 สัญญาจ้างปรับปรุงชั้น 11 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว
01-08-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01-08-2562 สัญญาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2563
01-08-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน
01-08-2562 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา
01-08-2562 สัญญาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562
01-08-2562 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
01-08-2562 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
01-08-2562 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)
01-08-2562 สัญญาจ้างโครงการพัฒนา E-compensate ระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
 1 2 3 >  Last ›