สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-07-2563 สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
10-07-2563 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)
10-07-2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษา(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)
10-07-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล(นางสาวนวนันท์)
10-07-2563 สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ
08-07-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
08-07-2563 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา (บ.เอซิส)
08-07-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
08-07-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
09-06-2563 สัญญาจ้างสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563
09-06-2563 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
09-06-2563 สัญญาจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
09-06-2563 สัญญาจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
09-06-2563 สัญญาเช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานประกันสังคม
09-06-2563 สัญญาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข
28-05-2563 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์
19-05-2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
01-05-2563 สัญญาเช่าระบบเครือข่าย MPLS
17-04-2563 สัญญจ้างรับส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณ๊ปลูกถายอวัยวะ
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (หจก.ธนกฤต)
 1 2 3 >  Last ›