สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
09-07-2562 สัญญาซื้อขายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของสำนักงานประกันสังคม
09-07-2562 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
09-07-2562 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา (บ.เอซิส โปรเฟสชั่นแล เซ็นเตอร์ จำกัด)
08-07-2562 สัญญาจ้างโครงการ สปส. มอบสุข
08-07-2562 สัญญาจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
08-07-2562 สัญญาจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
08-07-2562 สัญญาจ้างปรับปรุงชั้น9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว
08-07-2562 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
27-06-2562 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
27-06-2562 สัญญาจ้างรับส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกรณีบำบัดทดแทนไต
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางนวนันท์ ถนอมนาม)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางวิไลพร บุณยฤทธิ์)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางวงเดือน เอี่ยมสกุล)
27-06-2562 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นายธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์)
27-06-2562 สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (สยามราชธานี)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (เอสเอสบี)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (โปร แดท)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (ดาต้าเน็ทเวิคแมนเน็จจิ่ง)
18-06-2562 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (แปซิฟิค ฟูด)
 1 2 3 >  Last ›