ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-02-2564 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
08-02-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-02-2564 ประกวดราคาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2564 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
25-12-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)
09-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-10-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
11-08-2563 ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์การประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก
 < 1 2