ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
02-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถยนต์.pdf
02-11-2565 - 07-11-2565
07-10-2565 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A1,A9.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A2.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A3.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A4.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A5.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A6.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A7.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A8.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A10.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A11.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B2,B3.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1 (part2).pdf , ราคากลาง.pdf
07-10-2565 - 12-10-2565
20-09-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cctv.pdf
20-09-2565 - 23-09-2565
01-08-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์.pdf
01-08-2565 - 04-08-2565
27-07-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27-07-2565 - 05-08-2565
22-07-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์สำนักงาน6.pdf
22-07-2565 - 27-07-2565
20-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์ สกท.pdf
20-07-2565 - 25-07-2565
29-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
29-06-2565 - 04-07-2565
13-06-2565 ประกาศร่าง TOR คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  TOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ.pdf , บก.06 ราคากลางครั้งที่ 2.pdf
13-06-2565 - 16-06-2565
06-06-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
06-06-2565 - 09-06-2565
01-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-06-2565 - 07-06-2565
30-05-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
30-05-2565 - 02-06-2565
26-05-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
26-05-2565 - 31-05-2565
17-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
17-05-2565 - 20-05-2565
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-05-2565 - 12-05-2565
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor.pdf
09-05-2565 - 12-05-2565
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-05-2565 - 12-05-2565
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
05-05-2565 - 10-05-2565
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
05-05-2565 - 10-05-2565
03-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
03-05-2565 - 09-05-2565
‹ First  < 4 5 6 7 >