ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
05-01-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย Light Box ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
05-01-2564 - 08-01-2564
05-01-2564 ประกวดราคาซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR web service เดิม.pdf
05-01-2564 - 08-01-2564
05-01-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ภัยคุกคาม.pdf
05-01-2564 - 08-01-2564
05-01-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service) กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  TOR e-Self Service.pdf
05-01-2564 - 08-01-2564
04-01-2564 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
  tor.pdf , ภาคผนวก.pdf
04-01-2564 - 07-01-2564
04-01-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย Light Box ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
04-01-2564 - 07-01-2564
25-12-2563 ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR Firewall.pdf
25-12-2563 - 30-12-2563
25-12-2563 ซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR Video Con.pdf
25-12-2563 - 30-12-2563
25-12-2563 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR LAN.pdf
25-12-2563 - 30-12-2563
25-12-2563 เช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ระบบเครือข่าย.pdf
25-12-2563 - 30-12-2563
23-12-2563 จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2564
  TOR สปส.1-10.pdf
23-12-2563 - 29-12-2563
18-12-2563 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
  TOR พขร.64.pdf
18-12-2563 - 23-12-2563
16-12-2563 ซื้อระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Inflastructure Management :DCIM) จำนวน ๒ ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR Data Center.pdf
16-12-2563 - 22-12-2563
09-12-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR TV ครั้งที่ 2.pdf
09-12-2563 - 16-12-2563
02-12-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร
  TOR ไฟฟ้า64.pdf
02-12-2563 - 07-12-2563
25-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โทรศัพท์64.pdf
25-11-2563 - 30-11-2563
23-11-2563 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
23-11-2563 - 26-11-2563
23-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-11-2563 - 26-11-2563
17-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor web application.pdf
17-11-2563 - 24-11-2563
17-11-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
  tor 1506.1.pdf , tor 1506.2.pdf , ภาคผนวก.pdf
17-11-2563 - 25-11-2563
‹ First  < 4 5 6 7 >