ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
22-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
22-08-2562 - 27-08-2562
19-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประชาสัมพันธ์ สกท.pdf
19-08-2562 - 26-08-2562
16-08-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf , ตัวอย่าง.pdf , ทะเบียนคุม.pdf
16-08-2562 - 21-08-2562
25-07-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม ด้วยวิธํีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ผลิตและออกอากาศ.pdf
25-07-2562 - 31-07-2562
23-07-2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชุดระบบควบคุม.pdf
23-07-2562 - 26-07-2562
13-06-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor-ชุดฟอร์ม.pdf
13-06-2562 - 24-06-2562
12-06-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ลิฟต์.pdf
12-06-2562 - 21-06-2562
16-05-2562 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนั้กงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf , แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ต่อ.pdf
16-05-2562 - 22-05-2562
16-05-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ลิฟต์.pdf
16-05-2562 - 28-05-2562
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
14-05-2562 - 17-05-2562
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แผ่นพับ.pdf
14-05-2562 - 17-05-2562
13-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf
13-05-2562 - 16-05-2562
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor มอบสุข.pdf
10-05-2562 - 15-05-2562
08-05-2562
  แบบปรับปรุง.pdf , TOR ปรับปรุง.pdf
08-05-2562 - 16-05-2562
26-04-2562 26-04-2562 - 01-05-2562
25-04-2562 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf
25-04-2562 - 29-04-2562
23-04-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
23-04-2562 - 26-04-2562
19-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 11 สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น11.pdf
19-04-2562 - 26-04-2562
09-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องประชุม ชั้น 2.pdf , แบบแปลน.pdf
09-04-2562 - 23-04-2562
25-03-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-03-2562 - 28-03-2562
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›