ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
25-12-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-12-2562 - 06-01-2563
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR พขร.63.pdf
06-12-2562 - 12-12-2562
06-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-12-2562 - 16-12-2562
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว 1 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
04-12-2562 - 11-12-2562
29-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563
  ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
29-11-2562 - 09-12-2562
28-11-2562 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ของที่ระลึก.pdf
28-11-2562 - 03-12-2562
27-11-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR เช่าเครื่องถ่าย ครั้งที่ 2.pdf
27-11-2562 - 02-12-2562
22-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
22-11-2562 - 27-11-2562
22-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบควบคุมโทรศัพท์.pdf
22-11-2562 - 27-11-2562
20-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
20-11-2562 - 25-11-2562
18-11-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-11-2562 - 21-11-2562
18-11-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-11-2562 - 21-11-2562
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาด.pdf
30-10-2562 - 05-11-2562
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความสะอาด.pdf
30-10-2562 - 05-11-2562
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ.pdf
30-10-2562 - 06-11-2562
28-10-2562 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
28-10-2562 - 04-11-2562
11-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-receitp.pdf
11-10-2562 - 17-10-2562
25-09-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-09-2562 - 30-09-2562
10-09-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
10-09-2562 - 13-09-2562
04-09-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torปรับปรุงชั้น 5.pdf , แบบงานปรับปรุงชั้น 5.pdf , แบบ ปร. ปรับปรุงชั้น 5.pdf
04-09-2562 - 11-09-2562
 < 1 2 3 4 >  Last ›