ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
22-10-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น7.pdf , แบบ ปร. ชั้น7.pdf , แบบเปล่าชั้น7.pdf , แปลนชั้น7.pdf

แสดงความคิดเห็น

22-10-2561 - 26-10-2561
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สมัชชาแรงงานนอกระบบ.pdf
09-10-2561 - 12-10-2561
28-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf , ตัวอย่างทะเบียนคุม.pdf , ตัวอย่างใบแจ้งการประเมิน.pdf
28-09-2561 - 03-10-2561
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
31-08-2561 - 06-09-2561
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor และตัวอย่าง.pdf
31-08-2561 - 06-09-2561
30-08-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิฑุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบ ปร ชั้น9.pdf , tor ชั้น 9.pdf , แบบงานและแบบเปล่า.pdf
30-08-2561 - 04-09-2561
29-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ.pdf
29-08-2561 - 03-09-2561
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล.pdf
17-08-2561 - 22-08-2561
15-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
  tor พิมพ์แผ่นพับ.pdf
15-08-2561 - 20-08-2561
01-08-2561 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
01-08-2561 - 08-08-2561
31-07-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ.pdf
31-07-2561 - 03-08-2561
31-07-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torความพึงพอใจ.pdf
31-07-2561 - 03-08-2561
31-07-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
31-07-2561 - 03-08-2561
25-07-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
25-07-2561 - 02-08-2561
24-07-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง.pdf , แบบรูปรายการก่อสร้าง.pdf , แบบแปลน.pdf
24-07-2561 - 31-07-2561
13-07-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562.pdf
13-07-2561 - 19-07-2561
27-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2.pdf , แบบเปล่าปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2.pdf , แปลนปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2.pdf , แบบ ปร ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2.zip
27-06-2561 - 02-07-2561
20-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องสมุด.pdf , แบบเปล่า.pdf , แบบ ปร.zip
20-06-2561 - 25-06-2561
15-06-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
15-06-2561 - 22-06-2561
31-05-2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA (Standby Rated) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดควบคุมการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน.pdf
31-05-2561 - 05-06-2561
 1 2 3 >