ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
19-06-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
19-06-2567 - 24-06-2567
14-06-2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
14-06-2567 - 19-06-2567
11-06-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf , ราคากลาง.pdf
11-06-2567 - 14-06-2567
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital ิillboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 - 06-06-2567
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 - 06-06-2567
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 - 06-06-2567
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2568 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2567 (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 - 06-06-2567
30-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
30-04-2567 - 03-05-2567
26-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
26-04-2567 - 01-05-2567
22-04-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
22-04-2567 - 25-04-2567
22-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
22-04-2567 - 25-04-2567
17-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
17-04-2567 - 22-04-2567
09-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-04-2567 - 17-04-2567
01-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ.pdf
01-04-2567 - 04-04-2567
01-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
01-04-2567 - 04-04-2567
29-03-2567 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
29-03-2567 - 03-04-2567
28-03-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์(เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
28-03-2567 - 02-04-2567
18-03-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-03-2567 - 21-03-2567
08-03-2567 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
08-03-2567 - 13-03-2567
07-03-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
07-03-2567 - 12-03-2567
 1 2 3 >  Last ›