ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-03-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
29-03-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
23-03-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 4 รายการ
19-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
19-03-2564 สมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีอ้างดิง (Index) สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และตราสารทุนไทย
18-03-2564 โครงการการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน
17-03-2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลของสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12-03-2564 ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone (IP PBX) ที่มีฟังก์ชั่นบันทึกเสียงและเครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ Wifi พร้อมเครื่องโทรศัพท์ระบบ IP Phone แบบ Wifi จำนวน 80 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-03-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
08-03-2564 โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
05-03-2564 จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-03-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-03-2564 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-03-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.กทม.พท.7)
08-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-02-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›