ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-03-2563 สมัครสมาชิกระบบข้อมูบและรายงานความเสี่ยงตลาดและการคำนวณที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Attribution)
20-03-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
17-03-2563 จ้างโครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
16-03-2563 โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
13-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
06-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
05-03-2563 สมัครสมาชิก CEIC
03-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
03-03-2563
28-02-2563 จ้างพิมพ์วารสารประกันสังคม ปี 2563
24-02-2563 รูปบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกันตน
21-02-2563 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน
19-02-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน
18-02-2563 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
17-02-2563 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-02-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
13-02-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
12-02-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
24-01-2563 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›