ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-11-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
22-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-11-2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
22-11-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service
22-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
18-11-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-11-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-11-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
14-11-2562 จ้างเหมารักษาความสะอาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-11-2562 งานซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล
07-11-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : เพื่อประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
07-11-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ : สถานี Cool Fahrenheit 93
07-11-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›