ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
13-05-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 18 รายการ
08-05-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-05-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
05-05-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-04-2563 โครงการจัดจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยาแฟคเตอร์แก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)
16-04-2563 โครงการจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
16-04-2563 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
14-04-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2563 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-04-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
03-04-2563 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 2 รายการ
03-04-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
02-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2563 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
01-04-2563 สมัครสมาชิก Bloomberg
24-03-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 < 1 2 3 4 >  Last ›