ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-12-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดแทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม
26-11-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)
26-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40
25-11-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
25-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
25-11-2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
24-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน
24-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
24-11-2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
24-11-2564 เช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
24-11-2564 งานเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
24-11-2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
24-11-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดระยอง) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
24-11-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
22-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน (E-Compensate)
22-11-2564 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
19-11-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
19-11-2564 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
15-11-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
15-11-2564 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS/390
 1 2 3 >  Last ›