ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
11-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-10-2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
08-10-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายงานข่าวค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพที่ดีต่อผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ สถานีวิทยุคลื่น 98 EDS Everday Station โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างพิมพ์รายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการโกดังมหาสนุก
25-09-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-09-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25-09-2562 จ้างทำโล่เกียรติคุณตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข็มแข็ง (SSO Star Service Award 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562 ซื้อวัสดุใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19-09-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
19-09-2562 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2561 กองทุนเงินทดแทน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2562 จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) : วิดีโอโมชั่นกราฟฟิค
12-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ทางสถานีช่อง Nation TV ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
 1 2 3 >  Last ›