ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
23-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2566 โครงการจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
22-03-2566 โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและรองรับระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-03-2566 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ
16-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2566 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566
03-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biddind)
20-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-02-2566 สมัครสมาชิก CEIC
16-02-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ชนิดเล่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02-2566 โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพทืมือถือ Shot Message Service (SMS)
19-01-2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม
18-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›