ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-02-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส. มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  Tor.pdf
21-02-2567 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
16-02-2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  tor.pdf
09-02-2567 จ้างพิมพ์วารสารประกันสังคม
  tor.pdf
09-02-2567 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .pdf
05-02-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) จำนวน ๓ รายการ
30-01-2567 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก
25-01-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
19-01-2567 โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media .pdf
19-01-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
19-01-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) จำนวน ๒ รายการ
18-01-2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม.pdf
15-01-2567 จ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์ และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านการวิจัยและประเมินผล
  TOR.pdf
09-01-2567 โครงการจัดจ้างรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
04-01-2567 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  tor.pdf
28-12-2566 โครงการจ้างรับ/ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
  tor.pdf
27-12-2566 จ้างที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ
  tor.pdf
25-12-2566 จ้างรับส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
25-12-2566 จ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม
  tor.pdf
25-12-2566 จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
 1 2 3 >  Last ›