ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-06-2561 การจัดทำหนังสือทำเนียบคณะกรรมการ ของสำนักงานประกันสังคม
13-06-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
31-05-2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA (Standby Rated) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดควบคุมการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
31-05-2561 การจัดทำของรางวัลและของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
28-05-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประเมิน ชั้น L สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-05-2561 จัดซื้อระบบแสดงภาพสำหรับเชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล
22-05-2561 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18-05-2561 จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9นิ้ว คูณ 11นิ้ว ชนิด 1 ชั้น (พร้อมพิมพ์โลโก้ สปส.) จำนวน 300 กล่อง
17-05-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-2561 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2561
16-05-2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์
11-05-2561 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลระบบเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดแทนไต
09-05-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
03-05-2561 จ้างการบริการส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Short Messsage Service (SMS)
02-05-2561 ระบบสแกนลายน้ิวมือพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
25-04-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล
24-04-2561 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียบ ฮบ 5333 กรุงเทพมหานคร
 1 2 3 >  Last ›