ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม และอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
01-12-2565 เช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
30-11-2565 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวม (Morningstars)
29-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
29-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
29-11-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH
28-11-2565 เช่าระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)
28-11-2565 สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
25-11-2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
24-11-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
24-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-service
24-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
24-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40
23-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน (E-Compensate)
22-11-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน
22-11-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
22-11-2565 งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN)
21-11-2565 สมัครสมาชิกระบบข้อมูลตลาดเงินและจำลองข้อมูลพอร์ตการลงทุน (Refinifive Workspace)
15-11-2565 สมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีอ้างอิง (Index) สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ
 1 2 3 >  Last ›