ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-01-2565 จ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2565 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
21-01-2565 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
17-01-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2565 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
13-01-2565 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
10-01-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-12-2564 โครงการจ้างรับ ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต
27-12-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-12-2564 โครงการจ้างรับ ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
22-12-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๕ อาคาร
15-12-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
15-12-2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
13-12-2564 จ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล ประจำปี 2565
13-12-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
09-12-2564 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เพื่อรองรับการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม
09-12-2564 โครงการเช่าใช้ระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื่อรองรับการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม
 1 2 3 >  Last ›