ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-06-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
19-06-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
  tor.pdf
14-06-2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
14-06-2567 สมัครสมาชิก bloomberg
  tor.pdf
12-06-2567 โครงการ SSO MARKET 2024
  tor.pdf
11-06-2567 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งแรงงานกลับบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
07-06-2567 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 19 รายการ
  tor.pdf
06-06-2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  tor.pdf
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital ิillboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-05-2567 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2568 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2567 (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
30-05-2567 สมัครสมาชิกระบบผู้ให้บริการแบบจำลองการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Economic Model)
  tor.pdf
02-05-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
  tor.pdf
30-04-2567 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
  tor.pdf
30-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
26-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
26-04-2567 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี รายการ TENOFOVIR FUMARATE 25 MG, EMTRICITABINE, DOLUTEGRAVIR 50 MG 30'S
  tor.pdf
22-04-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
22-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
 1 2 3 >  Last ›