ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-10-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
05-10-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ
04-10-2561 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานผลการดำเนินงานบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม ประจำปี 2560"
04-10-2561 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์
02-10-2561 จัดจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์และซีดี รายงานประจำปี 2560 สำนักงานประกันสังคม
28-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18-09-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
17-09-2561 จัดซื้อรถโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1900 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
11-09-2561 จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 กองทุนเงินทดแทน
03-09-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-08-2561 โครงการการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561-2563
30-08-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิฑุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08-2561 จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-08-2561 จัดจ้างพิมพ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 1 2 3 >  Last ›