ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-04-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2561 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียบ ฮบ 5333 กรุงเทพมหานคร
23-04-2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA (Standby Rated) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดควบคุมการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-04-2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมทบกรณีชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39
09-04-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
04-04-2561 การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
03-04-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-03-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2561 สมัครสมาชิก CEIC
21-03-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานกันซึมดาดฟ้า 4 อาคาร (อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์)
20-03-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-03-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-03-2561 การเช่าระบบเครือข่าย Multiprotocol Label Switching (MPLS)
12-03-2561 โครงการจัดจ้างผลิตสื่อการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
08-03-2561 โครงการสมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลดัชนีชี้วัด IPD Global Property Fund Index
07-03-2561 โครงการสมัครสมาชิกบริการข้อมูลและการคำนวณแหล่งที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Attribution)
05-03-2561 จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567)
28-02-2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 1 2 3 >  Last ›