ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-11-2563 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก
25-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยวิธีคัดเลือก
24-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service
24-11-2563 บำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
24-11-2563 บำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
24-11-2563 บำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool
24-11-2563 จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)
23-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2563 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชี จ(2) จำนวน 45 รายการ
17-11-2563 เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (อุปกรณ์เครื่องเขียน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 จ้างซ่อมรถเข็นเหล็กชั้นเดียว แฮนด์พับได้ จำนวน 1 คัน
16-11-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
16-11-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2563 จ้างพิมพ์คู่มือการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ 37 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›