ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-04-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแฟ้มเจาะสันพับ ขนาด A4 จำนวน 300 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาเจาะจง
24-04-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน ฮบ 5333 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-04-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-04-2561 จ้างผลิตสื่อการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ e-learning ของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2561 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารวิทุร แสงสิงแก้ว และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561 เช่าสถานที่เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง จำนวน 437 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
18-04-2561 จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2561 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LEDสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2561 จ้างซ่อมแซมห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-04-2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-04-2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-04-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
11-04-2561 ยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
11-04-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
11-04-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
11-04-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-04-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน นจ 989 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-04-2561 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›