ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-12-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
11-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-12-2562 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาเจาะจง
06-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สปส.กทม.พท.7
06-12-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562 จ้างตรวจและทดสอบสภาพรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2718 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12-2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-12-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2484 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอนขนย้ายเครื่องปรับอากาศ
02-12-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2719 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
 1 2 3 >  Last ›