ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
15-01-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-01-2564 - 24-01-2564
( )
25-01-2564 - 25-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-01-2564
15-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน
  เอกสารประกวดราคา.pdf Tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-01-2564 - 28-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-01-2564 - 29-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2564
13-01-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-01-2564 - 10-02-2564
( )
11-02-2564 - 11-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-02-2564
13-01-2564 ประกวดราคาซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-01-2564 - 10-02-2564
( )
11-02-2564 - 11-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-02-2564
12-01-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-01-2564 - 19-01-2564
( )
20-01-2564 - 20-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-01-2564
11-01-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย Light Box ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor light box.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-01-2564 - 18-01-2564
( )
19-01-2564 - 19-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-01-2564
11-01-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้าย Light Box ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor light box.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-01-2564 - 18-01-2564
( )
19-01-2564 - 19-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
22-01-2564
08-01-2564 ประกวดราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torเช่าใช้ระบบเครือข่าย.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-01-2564 - 07-02-2564
( )
08-02-2564 - 08-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2564
08-01-2564 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-01-2564 - 07-02-2564
( )
08-02-2564 - 08-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2564
08-01-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor Firewall.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-01-2564 - 07-02-2564
( )
08-02-2564 - 08-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2564
08-01-2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-01-2564 - 07-02-2564
( )
08-02-2564 - 08-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2564
05-01-2564 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-01-2564 - 21-01-2564
( )
22-01-2564 - 22-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-01-2564
25-12-2563 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Inflastructure Management : DCIM) จำนวน ๒ ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR DCIM.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2563 - 14-01-2564
( )
15-01-2564 - 15-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-01-2564
24-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงาน่ขับรถยนต์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-12-2563 - 04-01-2564
( )
05-01-2564 - 05-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
06-01-2564
16-12-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2563 - 23-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2563 - 24-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2563
16-12-2563 จ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR webapp ครั้งที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2563 - 17-01-2564
( )
18-01-2564 - 18-01-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-01-2564
09-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-12-2563 - 20-12-2563
( )
21-12-2563 - 21-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2563
09-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานปรัะกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-12-2563 - 18-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2563 - 21-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2563
09-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-12-2563 - 18-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2563 - 21-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2563
09-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-12-2563 - 20-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2563 - 21-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2563
‹ First  < 4 5 6 7 >