ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-05-2562 - 20-05-2562
( )
21-05-2562 - 21-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-05-2562
02-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torสมัชชาแรงงานนอกระบบ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2562 - 13-05-2562
( )
14-05-2562 - 14-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-05-2562
30-04-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf ขอบเขตรายละเอียดลักษณะงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-04-2562 - 08-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
10-05-2562 - 10-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
13-05-2562
09-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุง ชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น 9.pdf แบบงาน.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-04-2562 - 28-04-2562
( )
29-04-2562 - 29-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
30-04-2562
05-04-2562 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-04-2562 - 18-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2562 - 19-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-04-2562
02-04-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-04-2562 - 25-04-2562
( )
26-04-2562 - 26-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2562
02-04-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-04-2562 - 25-04-2562
( )
26-04-2562 - 26-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2562
28-03-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor+แบบรูปรายการงานก่อสร้าง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-03-2562 - 21-04-2562
( )
22-04-2562 - 22-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2562
21-03-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ E-Compensate พัฒนาระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-compensate.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-03-2562 - 04-04-2562
( )
05-04-2562 - 05-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
06-04-2562
20-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัรณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding (สปส.พท.2)
  เอกสารประกวด.pdf คุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ตกลงราคา 20-03-2562 - 26-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562 - 28-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2562
19-03-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่าย.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2562 - 26-03-2562
( )
27-03-2562 - 27-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562
19-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2562 - 26-03-2562
( )
27-03-2562 - 27-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562
15-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  TORซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-03-2562 - 02-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
03-04-2562 - 03-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-04-2562
15-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TORซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ.pdf
ตกลงราคา 15-03-2562 - 03-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-04-2562 - 04-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
05-04-2562
14-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-03-2562 - 21-03-2562
( )
22-03-2562 - 22-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
25-03-2562
12-03-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ของรางวัล.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-03-2562 - 19-03-2562
( )
20-03-2562 - 20-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
21-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-03-2562 - 13-03-2562
( )
14-03-2562 - 14-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วันแรงงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-03-2562 - 13-03-2562
( )
14-03-2562 - 14-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2562
05-03-2562 จ้างทำของที่ระลึก จำนวน ๔ รายการ
  TOR ของที่ระลึก.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-03-2562 - 12-03-2562
( )
13-03-2562 - 13-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
14-03-2562
21-02-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-02-2562 - 28-02-2562
( )
01-03-2562 - 01-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2562
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›