ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
29-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-08-2562 - 16-09-2562
( )
17-09-2562 - 17-09-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2562
07-08-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม ด้วยวิธํีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-08-2562 - 26-08-2562
( )
27-08-2562 - 27-08-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-08-2562
01-08-2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-08-2562 - 08-08-2562
( )
09-08-2562 - 09-08-2562
( 08:30 - 16:30 )
13-08-2562
09-07-2562 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.พท.7
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-07-2562 - 18-07-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-07-2562 - 19-07-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-07-2562
27-06-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชุดฟอร์ม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-06-2562 - 17-07-2562
( )
18-07-2562 - 18-07-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-07-2562
27-06-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ลิฟต์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-06-2562 - 18-07-2562
( )
19-07-2562 - 19-07-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-07-2562
27-05-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf รูปแบบรายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-05-2562 - 12-06-2562
( )
13-06-2562 - 13-06-2562
( 08:30 - 16:30 )
14-06-2562
23-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แผ่นพับ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-05-2562 - 30-05-2562
( )
31-05-2562 - 31-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-06-2562
23-05-2562 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พึงพอใจ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-05-2562 - 31-05-2562
( )
31-05-2562 - 31-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-06-2562
23-05-2562 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf รายละเอียดรูปแบบรายการ.pdf แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ.pdf แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ต่อ.pdf รายการประมาณราคา (ปร.4).pdf รายการประมาณราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ปร.4 พ).pdf ผลการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.5 ก).pdf สรุปค่าก่อสร้าง (ปร.6).pdf แบบแบงค์เปล่า เพื่อยื่นเสนอราคา.xls
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-05-2562 - 31-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-06-2562 - 04-06-2562
( 08:30 - 16:30 )
05-06-2562
17-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-05-2562 - 27-05-2562
( )
28-05-2562 - 28-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-05-2562
17-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-05-2562 - 27-05-2562
( )
28-05-2562 - 28-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-05-2562
16-05-2562 การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor กระดาษ a4.pdf
วิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) 16-05-2562 - 22-05-2562
( )
23-05-2562 - 23-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
24-05-2562
13-05-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 11 สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น 11.pdf แบบรูปรายงาน ชั้น 11.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-05-2562 - 28-05-2562
( )
29-05-2562 - 29-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
30-05-2562
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-05-2562 - 20-05-2562
( )
21-05-2562 - 21-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-05-2562
02-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torสมัชชาแรงงานนอกระบบ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2562 - 13-05-2562
( )
14-05-2562 - 14-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-05-2562
30-04-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf ขอบเขตรายละเอียดลักษณะงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-04-2562 - 08-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
10-05-2562 - 10-05-2562
( 08:30 - 16:30 )
13-05-2562
09-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุง ชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น 9.pdf แบบงาน.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-04-2562 - 28-04-2562
( )
29-04-2562 - 29-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
30-04-2562
05-04-2562 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-04-2562 - 18-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2562 - 19-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-04-2562
02-04-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-04-2562 - 25-04-2562
( )
26-04-2562 - 26-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2562
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›