ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
07-07-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สกู๊ปข่าว 64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-07-2564 - 14-07-2564
( )
15-07-2564 - 15-07-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-07-2564
22-06-2564 ประกวดราคาโครงการจัดทำลิฟท์สำหรับผู้พิการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-06-2564 - 29-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2564 - 30-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-07-2564
15-06-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-06-2564 - 13-07-2564
( )
14-07-2564 - 14-07-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-07-2564
09-06-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตและTOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-06-2564 - 16-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-06-2564 - 17-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-06-2564
20-04-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR SMS ครั้งที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-04-2564 - 27-04-2564
( )
20-04-2564 - 28-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2564
19-04-2564 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2564 - 22-04-2564
( )
23-04-2564 - 23-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-04-2564
29-03-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-03-2564 - 15-04-2564
( )
16-04-2564 - 16-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-04-2564
22-03-2564 ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone (IP PBX) ที่มีฟังก์ชั่นบันทึกเสียงและเครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ Wifi พร้อมเครื่องโทรศัพท์ระบบ IP Phone แบบ Wifi จำนวน 80 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-03-2564 - 29-03-2564
( )
30-03-2564 - 30-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
31-03-2564
19-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2564 - 26-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2564 - 29-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-03-2564
18-03-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-03-2564 - 25-03-2564
( )
26-03-2564 - 26-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2564
17-03-2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลของสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  tor ชราภาพ.pdf
คัดเลือก 17-03-2564 - 26-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2564 - 29-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2564
12-03-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-03-2564 - 18-04-2564
( )
19-04-2564 - 19-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
20-04-2564
10-03-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-03-2564 - 17-03-2564
( )
18-03-2564 - 18-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-03-2564
09-03-2564 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2564 - 16-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-03-2564 - 17-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-03-2564
05-03-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-03-2564 - 12-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564 - 15-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-03-2564
24-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สปส.กทม.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-02-2564 - 04-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
05-03-2564 - 05-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-03-2564
22-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-02-2564 - 02-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
03-03-2564 - 03-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2564
09-02-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2564 - 11-03-2564
( )
12-03-2564 - 12-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2564
08-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-02-2564 - 23-02-2564
( )
24-02-2564 - 24-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2564
05-02-2564 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2564 - 24-02-2564
( )
25-02-2564 - 25-02-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-03-2564
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›