ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2562 - 15-12-2562
( )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
03-12-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-12-2562 - 12-12-2562
( )
13-12-2562 - 13-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
02-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
  ประกวดราคาจัดจ้าเหมารักษาความสะอาอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-12-2562 - 11-12-2562
( )
03-12-2562 - 11-12-2562
( - 00:00 )
13-12-2562
02-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ขอบเขตงาน สำหรับการจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf แบบใบเสนอราคาประกวดราคาจ้างฯ.pdf แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด.pdf แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน.pdf บทนิยาม.pdf เอกสารบัญชีส่วนที่ 1 .pdf เอกสารบัญชีส่วนที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-12-2562 - 12-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2562 - 13-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2562
29-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2562 - 11-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
12-12-2562
29-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2563.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2562 - 11-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
12-12-2562
28-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-11-2562 - 08-12-2562
( )
09-12-2562 - 09-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
10-12-2562
25-11-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) : ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สื่อออนไลน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-11-2562 - 02-12-2562
( )
03-12-2562 - 03-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-12-2562
22-11-2562 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor กระดาษ.pdf
วิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) 22-11-2562 - 27-11-2562
( )
28-11-2562 - 28-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2562
20-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-11-2562 - 27-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2562 - 28-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2562
14-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตกลงราคา 14-11-2562 - 25-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2562 - 26-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-11-2562
13-11-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf แบบ.zip
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-11-2562 - 20-11-2562
( )
21-11-2562 - 21-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2562
11-11-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์ 16 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2562 - 18-11-2562
( )
19-11-2562 - 19-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-11-2562
08-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาดอาคาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-11-2562 - 24-11-2562
( )
25-11-2562 - 25-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2562
07-11-2562 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เสื้อ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2562
07-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2562
07-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกกประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกกประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf รายละเอียดเงื่อนไข.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf เกณฑ์การจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( - 00:00 )
18-11-2562
24-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-receipt.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-10-2562 - 07-11-2562
( )
08-11-2562 - 08-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-11-2562
02-10-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-10-2562 - 09-10-2562
( )
10-10-2562 - 10-10-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-10-2562
 < 1 2 3 4 >  Last ›