ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
17-09-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-09-2563 - 25-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
17-09-2563 - 28-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-09-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-09-2563 - 21-09-2563
( )
22-09-2563 - 22-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-09-2563
10-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2563 - 16-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
10-09-2563 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
08-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-09-2563 - 14-09-2563
( )
15-09-2563 - 15-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-09-2563
03-09-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-09-2563 - 10-09-2563
( )
11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2563
25-08-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-08-2563 - 30-08-2563
( )
31-08-2563 - 31-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-09-2563
03-08-2563 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-08-2563 - 09-08-2563
( )
10-08-2563 - 10-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-08-2563
23-07-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-07-2563 - 03-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
04-08-2563 - 04-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
05-08-2563
16-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-07-2563 - 21-07-2563
( )
22-07-2563 - 22-07-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-07-2563
16-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-07-2563 - 23-07-2563
( )
24-07-2563 - 24-07-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-07-2563
19-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-06-2563 - 24-06-2563
( )
25-06-2563 - 25-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
26-06-2563
16-06-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-06-2563 - 22-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-06-2563 - 23-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-06-2563
16-06-2563
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-06-2563 - 25-06-2563
( )
26-06-2563 - 26-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2563
02-06-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-06-2563 - 10-06-2563
( )
11-06-2563 - 11-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
12-06-2563
02-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-06-2563 - 08-06-2563
( )
09-06-2563 - 09-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
10-06-2563
01-06-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-06-2563 - 11-06-2563
( )
12-06-2563 - 12-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-06-2563
26-05-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-05-2563 - 31-05-2563
( )
01-06-2563 - 01-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2563
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-05-2563 - 28-05-2563
( )
29-05-2563 - 29-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2563
18-05-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2563 - 26-05-2563
( )
27-05-2563 - 27-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
28-05-2563
 1 2 3 >  Last ›