ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-02-2561 การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-02-2561 - 20-02-2561
( )
26-02-2561 - 26-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
26-02-2561
20-02-2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-02-2561 - 01-03-2561
( )
02-03-2561 - 02-03-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-03-2561
09-02-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2561 - 18-02-2561
( 15:56 )
19-02-2561 - 19-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2561
09-02-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-02-2561 - 18-02-2561
( )
19-02-2561 - 19-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
20-02-2561
31-01-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อาคาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-01-2561 - 07-02-2561
( )
08-02-2561 - 08-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
09-02-2561
29-01-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-01-2561 - 12-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
13-02-2561 - 13-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-02-2561
25-01-2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2561 - 01-02-2561
( )
02-02-2561 - 02-02-2561
( 08:30 - 16:30 )
05-02-2561
28-12-2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-12-2560 - 08-01-2561
( )
09-01-2561 - 09-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
10-01-2561
25-12-2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf Prize.pdf Plan.pdf Blank.xls
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2560 - 10-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-01-2561 - 11-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
12-01-2561
19-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-12-2560 - 26-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
27-12-2560 - 27-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
28-12-2560
15-12-2560 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-12-2560 - 02-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-01-2561 - 03-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
04-01-2561
15-12-2560 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf ขอบเขตของงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-12-2560 - 16-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
17-01-2561 - 17-01-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-01-2561
13-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-12-2560 - 20-12-2560
( )
21-12-2560 - 21-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2560
08-12-2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอนขนย้ายเครื่องปรับอากาศของสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2560 - 27-12-2560
( )
28-12-2560 - 28-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
29-12-2560
08-12-2560 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2560 - 18-12-2560
( )
19-12-2560 - 19-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2560
07-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเงื่อนไขข้อปฎิบัติการดำเนินการบำรุงรักษาระบบประปา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2560 - 17-12-2560
( )
18-12-2560 - 18-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2560
06-12-2560 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2560 - 14-12-2560
( )
15-12-2560 - 15-12-2560
( - 00:00 )
18-12-2560
01-12-2560 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์ (สื่อออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนประกันสังคม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2560 - 21-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2560 - 22-12-2560
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2560