ขายทอดตลาด

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-09-2563 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
  รายละเอียด.pdf
15-07-2563 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ไทย ยู-วอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
11-06-2563 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ไทย ยูขวอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
30-04-2563 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ไทย ยู-วอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
30-07-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที 3
10-01-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สปส.กทม.พท.7
25-12-2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานประกันสังคมเขต 2 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานประกันสังคมเขต 2