ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-03-2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02-2567 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01-2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
17-01-2567 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗.pdf
17-01-2567 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศฟง.ภาค2)
13-12-2566 ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
01-11-2566 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-08-2566 ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก
24-08-2566 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-07-2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-06-2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-06-2566 ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านการวิจัยและประเมินผล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12-05-2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2566 ยกเลิกการจ้างโครงการจัดทำสื่อออนไลน์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตในรูปแบบ e-learning โดยวิธีคัดเลือก
19-12-2565 ยกเลิกแผน และยกเลิกปนะกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
06-12-2565 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแแพทย์และทางการพยาบาลกองทุนเงินทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
06-12-2565 ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์ และทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
02-12-2565 ยกเลิกการคัดเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
24-11-2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-06-2565 ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 >