ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-05-2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2566 ยกเลิกการจ้างโครงการจัดทำสื่อออนไลน์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตในรูปแบบ e-learning โดยวิธีคัดเลือก
19-12-2565 ยกเลิกแผน และยกเลิกปนะกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
06-12-2565 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแแพทย์และทางการพยาบาลกองทุนเงินทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
06-12-2565 ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์ และทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
02-12-2565 ยกเลิกการคัดเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
24-11-2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-06-2565 ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-05-2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-04-2565 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
18-04-2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-04-2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-02-2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-02-2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2564 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2564 ยกเลิกโครงการสมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีวัดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-07-2564 ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลุุะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานครพื้นที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
22-07-2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2564 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-07-2564 การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน โดยวิธีคัดเลือก
 1 2 >