ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-03-2563 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-03-2563 ยกเลิกประกาศซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-03-2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-03-2563 ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-02-2563 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.พท.7
06-02-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน โดยวิธีคัดเลือก
13-01-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
27-11-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2562 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-11-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพที่ดีต่อผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13-11-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
31-10-2562 ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25-06-2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพของผู้ประกันตนหลังการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตระหว่างวิธีการฟองเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร โดยวิธีคัดเลือก
07-06-2562 จ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2562 ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบเจาะระบบ โดยวิธีคัดเลือก
28-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
11-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >