ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-06-2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพของผู้ประกันตนหลังการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตระหว่างวิธีการฟองเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร โดยวิธีคัดเลือก
07-06-2562 จ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2562 ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบเจาะระบบ โดยวิธีคัดเลือก
28-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
11-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-03-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-02-2562 จ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
21-02-2562 ยกเลิกการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบเจาะระบบ โดยวิธีคัดเลือก
14-02-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
24-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-01-2562 ยกเลิกประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-01-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ๋อมบำรุงและค่าอะไหล่ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-01-2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขต 2
18-12-2561 จ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-11-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >