ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
28-08-2566 ประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor digital billboard.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-08-2566 - 04-09-2566
( )
05-09-2566 - 05-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
06-09-2566
16-08-2566 โครงการจัดหาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-08-2566 - 13-09-2566
( )
14-09-2566 - 14-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
15-09-2566
10-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR HRD.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-08-2566 - 10-09-2566
( )
11-09-2566 - 11-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
12-09-2566
03-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการงานกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-08-2566 - 01-09-2566
( )
04-09-2566 - 04-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
05-09-2566
29-06-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-06-2566 - 06-07-2566
( )
07-07-2566 - 07-07-2566
( 09:00 - 12:00 )
10-07-2566
16-06-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-06-2566 - 16-07-2566
( )
17-07-2566 - 17-07-2566
( 09:00 - 12:00 )
18-07-2566
12-06-2566 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 31 ตัว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  TOR เครื่องเสียงห้องประชุมและชุดควบคุมไมโครโฟน จำนวน 31 ตัว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-06-2566 - 12-06-2566
( 08:30 - 16:30 )
19-06-2566 - 19-06-2566
( 08:30 - 17:37 )
20-06-2566
09-06-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาตู้ไฟฟ้าหลักประจำอาคาร พร้อมจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ สำนักงานประกันสังคม
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-06-2566 - 09-07-2566
( )
10-07-2566 - 10-07-2566
( 09:00 - 12:00 )
11-07-2566
31-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-05-2566 - 15-06-2566
( )
16-06-2566 - 16-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
19-06-2566
31-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-05-2566 - 19-06-2566
( )
20-06-2566 - 20-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
21-06-2566
31-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-05-2566 - 19-06-2566
( )
20-06-2566 - 20-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
21-06-2566
29-05-2566 ประกวดราคาจ้างจัดทำคลิปวิดีโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-05-2566 - 06-06-2566
( )
07-06-2566 - 07-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
08-06-2566
24-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ำ (Water Mist) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor water mist.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-05-2566 - 22-06-2566
( )
23-06-2566 - 23-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
26-06-2566
23-05-2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านการวิจัยและประเมินผล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  tor.pdf
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 23-05-2566 - 30-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
31-05-2566 - 31-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2566
11-05-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor HRD.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-05-2566 - 12-06-2566
( )
13-06-2566 - 13-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-06-2566
08-05-2566 ประกวดราคาจ้างความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-05-2566 - 23-05-2566
( )
24-05-2566 - 24-05-2566
( 09:00 - 12:00 )
25-05-2566
26-04-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-04-2566 - 14-05-2566
( )
15-05-2566 - 15-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
16-05-2566
07-04-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-04-2566 - 19-04-2566
( )
20-04-2566 - 20-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
21-04-2566
31-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-03-2566 - 24-04-2566
( )
25-04-2566 - 25-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
26-04-2566
29-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-03-2566 - 20-04-2566
( )
21-04-2566 - 21-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
24-04-2566
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›