ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
  TOR พขร.65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
05-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาระบบควบคุมไฟฟ้า และ ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร
  TOR ไฟฟ้า65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-11-2564 - 14-11-2564
( )
15-11-2564 - 15-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
  tor ความสะอาดระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-11-2564 - 10-11-2564
( )
11-11-2564 - 11-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
12-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด65.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-11-2564 - 17-11-2564
( )
18-11-2564 - 18-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-11-2564
27-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-10-2564 - 03-11-2564
( )
04-11-2564 - 04-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
05-11-2564
27-10-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-10-2564 - 24-11-2564
( )
25-11-2564 - 25-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-11-2564
14-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ กองทุนเงินทดแทน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-10-2564 - 24-10-2564
( )
25-10-2564 - 25-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-10-2564
12-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-10-2564 - 20-10-2564
( )
21-10-2564 - 21-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
25-10-2564
29-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-09-2564 - 01-11-2564
( )
02-11-2564 - 02-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
03-11-2564
27-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor บิ๊กดาต้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-09-2564 - 27-10-2564
( )
28-10-2564 - 28-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-10-2564
17-09-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-09-2564 - 28-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-09-2564 - 28-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-09-2564
13-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-09-2564 - 20-09-2564
( )
21-09-2564 - 21-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
22-09-2564
13-09-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor queue.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-09-2564 - 13-10-2564
( )
14-10-2564 - 14-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-10-2564
06-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ
  TOR วิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-09-2564 - 12-09-2564
( )
13-09-2564 - 13-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2564
02-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-09-2564 - 08-09-2564
( )
09-09-2564 - 09-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
10-09-2564
27-08-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข
  tor มอบสุข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-08-2564 - 05-09-2564
( )
06-09-2564 - 06-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
07-09-2564
20-08-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor สื่อโทรทัศน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-08-2564 - 25-08-2564
( )
26-08-2564 - 26-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-08-2564
18-08-2564 ประกวดราคาจ้างผลิต่และออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-08-2564 - 24-08-2564
( )
25-08-2564 - 25-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-08-2564
17-08-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
  TOR สิ่งพิมพ์กองทุนเงินทดแทน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2564 - 22-08-2564
( )
23-08-2564 - 23-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-08-2564
04-08-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-08-2564 - 09-08-2564
( )
10-08-2564 - 10-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
11-08-2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›