ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
10-08-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  บก.06.pdf คุณลักษณะครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-08-2565 - 19-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-08-2565 - 22-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-08-2565
09-08-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  tor พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-08-2565 - 07-09-2565
( )
08-09-2565 - 08-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-09-2565
05-08-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-08-2565 - 14-08-2565
( )
15-08-2565 - 15-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
16-08-2565
27-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์ สกท.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-07-2565 - 04-08-2565
( )
05-08-2565 - 05-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-08-2565
20-07-2565 รับสมัครบุคคลพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูออายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 (เพิ่มเติม) เฉพาะเจาะจง 20-07-2565 - 27-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-07-2565 - 27-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-08-2565
07-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-07-2565 - 17-07-2565
( )
18-07-2565 - 18-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-07-2565
15-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-06-2565 - 20-06-2565
( )
21-06-2565 - 21-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-06-2565
13-06-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-06-2565 - 11-07-2565
( )
12-07-2565 - 12-07-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-07-2565
07-06-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-06-2565 - 23-06-2565
( )
24-06-2565 - 24-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-06-2565
06-06-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-06-2565 - 09-06-2565
( )
10-06-2565 - 10-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-06-2565
26-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-05-2565 - 29-06-2565
( )
30-06-2565 - 30-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-07-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 26-05-2565
( )
27-05-2565 - 27-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
30-05-2565
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-05-2565 - 30-05-2565
( )
31-05-2565 - 31-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 06-06-2565
( )
07-06-2565 - 07-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-06-2565
18-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2565 - 01-06-2565
( )
02-06-2565 - 02-06-2565
( 08:30 - 16:30 )
06-06-2565
17-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-05-2565 - 24-05-2565
( )
25-05-2565 - 25-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
26-05-2565
10-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-05-2565 - 18-05-2565
( )
19-05-2565 - 19-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-05-2565
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-05-2565 - 17-05-2565
( )
18-05-2565 - 18-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
02-05-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2565 - 09-05-2565
( )
10-05-2565 - 10-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2565
02-05-2565 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา เฉพาะเจาะจง 02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
 1 2 3 >  Last ›