ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-06-2563 - 24-06-2563
( )
25-06-2563 - 25-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
26-06-2563
16-06-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-06-2563 - 22-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-06-2563 - 23-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-06-2563
16-06-2563
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-06-2563 - 25-06-2563
( )
26-06-2563 - 26-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2563
02-06-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-06-2563 - 10-06-2563
( )
11-06-2563 - 11-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
12-06-2563
02-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-06-2563 - 08-06-2563
( )
09-06-2563 - 09-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
10-06-2563
01-06-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-06-2563 - 11-06-2563
( )
12-06-2563 - 12-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-06-2563
26-05-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-05-2563 - 31-05-2563
( )
01-06-2563 - 01-06-2563
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2563
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-05-2563 - 28-05-2563
( )
29-05-2563 - 29-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2563
18-05-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2563 - 26-05-2563
( )
27-05-2563 - 27-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
28-05-2563
18-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-05-2563 - 21-05-2563
( )
22-05-2563 - 22-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-05-2563
07-05-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-05-2563 - 14-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-05-2563 - 13-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-05-2563
27-04-2563 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-04-2563 - 06-05-2563
( )
07-05-2563 - 07-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
08-05-2563
24-04-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-04-2563 - 29-04-2563
( )
30-04-2563 - 30-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-05-2563
21-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-04-2563 - 28-04-2563
( )
29-04-2563 - 29-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
05-05-2563
20-04-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-04-2563 - 27-04-2563
( )
28-04-2563 - 28-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2563
16-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor มอบสุข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-04-2563 - 21-04-2563
( )
22-04-2563 - 22-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563
15-04-2563 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-04-2563 - 23-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563 - 23-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-04-2563
14-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-04-2563 - 21-04-2563
( )
22-04-2563 - 22-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563
08-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-04-2563 - 15-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-04-2563
01-04-2563 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-04-2563
 1 2 3 >  Last ›