ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
26-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor web application.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-11-2563 - 16-12-2563
( )
17-12-2563 - 17-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2563
09-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2563 - 16-11-2563
( )
17-11-2563 - 17-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2563
04-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-11-2563 - 11-11-2563
( )
12-11-2563 - 12-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-11-2563
29-10-2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-10-2563 - 12-11-2563
( )
13-11-2563 - 13-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2563
28-10-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-10-2563 - 29-11-2563
( )
30-11-2563 - 30-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2563
19-10-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-10-2563 - 27-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
19-10-2563 - 28-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-10-2563
07-10-2563 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor.pdf
วิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) 07-10-2563 - 13-10-2563
( )
14-10-2563 - 14-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-10-2563
30-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-09-2563 - 07-10-2563
( )
08-10-2563 - 08-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-10-2563
30-09-2563 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-09-2563 - 15-10-2563
( )
16-10-2563 - 16-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
19-10-2563
22-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-09-2563 - 27-09-2563
( )
28-09-2563 - 28-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-09-2563
22-09-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2
  tor แรงงานยั่งยืน.pdf
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22-09-2563 - 12-10-2563
( )
14-10-2563 - 14-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-10-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-09-2563 - 21-09-2563
( )
22-09-2563 - 22-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-09-2563
10-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2563 - 16-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
10-09-2563 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
08-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-09-2563 - 14-09-2563
( )
15-09-2563 - 15-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-09-2563
03-09-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-09-2563 - 10-09-2563
( )
11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2563
25-08-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-08-2563 - 30-08-2563
( )
31-08-2563 - 31-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-09-2563
03-08-2563 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-08-2563 - 09-08-2563
( )
10-08-2563 - 10-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-08-2563
23-07-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-07-2563 - 03-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
04-08-2563 - 04-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
05-08-2563
16-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-07-2563 - 21-07-2563
( )
22-07-2563 - 22-07-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-07-2563
 1 2 3 >  Last ›