ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-01-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
22-01-2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
22-01-2563 เช่าระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐาน งานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC) โดยวิธีคัดเลือก
17-01-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-01-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กย-7726 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
16-01-2563 จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม
16-01-2563 จ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม
16-01-2563 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
15-01-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ EPSON AL-M310 จำนวน 60 กล่อง
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ นายจัตุรงค์ บานเย็น
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล กาญจนสถิตย์
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางปราณี กาญจนสถิตย์
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางพัชรินทร์ นิลทร
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรพร ลำเลียงพล
13-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางจิรภัทร แย้มขยาย
13-01-2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพของผู้ประกันตนหลังการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตฯ
13-01-2563 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
10-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2563 จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่สร้างการรับรู้งานประกันสังคม
10-01-2563 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›