ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-10-2562 จ้างแปลหนังสือรายงานประจำปี 2561 สำนักงานประกันสังคม
11-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 8672 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-1866 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2479 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-10-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายงานข่าวค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-10-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม ด้วยวิธํีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-10-2562 จัดซื้อชุดไฟฉุกเฉินและป้ายไฟบอกทางหนีไฟ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว3350 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2474 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2562 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ นจ-1048 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
03-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2474นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2486 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2562 จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างที่ปรึกษาทางด้านเภสัชกรรม เพื่อกำกับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาลและกำกับตรวจสอบการจ่ายชดเชยยาบัญญชีหลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ สถานีวิทยุคลื่น 98 EDS Everday Station โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562 จ้างเปลี่ยนปุ่มกดหน้าลิฟท์โดยสาร ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›