ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
22-12-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๕ อาคาร
  TORแอร์65.pdf
22-12-2564 - 27-12-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการหรือดูแลรักษาสวน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
15-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding 15-11-2564 - 18-11-2564
09-11-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  TOR สารคดี64.pdf
09-11-2564 - 12-11-2564
08-11-2564 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
08-11-2564 - 11-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud65.pdf
03-11-2564 - 08-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ๋อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
28-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด65.pdf
28-10-2564 - 02-11-2564
28-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
  TOR ความสะอาดระยอง 65.pdf
28-10-2564 - 02-11-2564
19-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประปา.pdf
19-10-2564 - 25-10-2564
15-10-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลฟอร์มดิจิทัเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TORแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 2.pdf
15-10-2564 - 20-10-2564
05-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์
  tor.pdf
05-10-2564 - 08-10-2564
05-10-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
05-10-2564 - 08-10-2564
28-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลฟอร์มดิจิทัเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แพลตฟอร์ม.pdf
28-09-2564 - 01-10-2564
20-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
20-09-2564 - 23-09-2564
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›