ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
20-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
20-02-2566 - 23-02-2566
16-02-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ชนิดเล่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf , เอกสารแนบ1.pdf , เอกสารแนบ2.pdf , เอกสารแนบ3.pdf , เอกสารแนบ4.pdf , เอกสารแนบ5.pdf
16-02-2566 - 21-02-2566
15-02-2566 โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพทืมือถือ Shot Message Service (SMS)
  TOR .pdf
15-02-2566 - 20-02-2566
13-02-2566 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 31 ตัว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  เอกสาร บก.06.pdf
13-02-2566 - 16-02-2566
19-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf , ราคากลาง.pdf
19-01-2566 - 24-01-2566
18-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบ.pdf
18-01-2566 - 23-01-2566
16-01-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor 1-10.pdf
16-01-2566 - 19-01-2566
12-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-01-2566 - 16-01-2566
12-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-01-2566 - 16-01-2566
10-01-2566 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
  จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖.pdf
10-01-2566 - 10-01-2566
10-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-01-2566 - 13-01-2566
09-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
09-01-2566 - 12-01-2566
29-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
29-12-2565 - 05-01-2566
30-11-2565 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
  จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑.pdf
29-11-2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  บก. 06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลหรือรักษาสวนหย่อม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และจัดหาอาหารเสริม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  ร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf , ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2566
  TOR แม่บ้าน.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
07-11-2565 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR เช่าเครื่องถ่าย66.pdf
07-11-2565 - 10-11-2565
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›