ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
19-05-2566 - 24-05-2566
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
19-05-2566 - 24-05-2566
18-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-05-2566 - 23-05-2566
16-05-2566 ประกวดราคาจ้างจัดทำคลิปวิดีโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน
  TOR.pdf
16-05-2566 - 22-05-2566
12-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ำ (Water Mist) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor water mist.pdf
12-05-2566 - 18-05-2566
12-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาตู้ไฟฟ้าหลักประจำอาคาร พร้อมจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ตู้ไฟฟ้าหลัก.pdf
12-05-2566 - 18-05-2566
02-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
02-05-2566 - 09-05-2566
01-05-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-05-2566 - 08-05-2566
24-04-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจควมพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
24-04-2566 - 27-04-2566
31-03-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
31-03-2566 - 05-04-2566
30-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ยานพาหนะ.pdf
30-03-2566 - 05-04-2566
29-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
29-03-2566 - 03-04-2566
23-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-03-2566 - 28-03-2566
23-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-03-2566 - 28-03-2566
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและรองรับระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-03-2566 - 24-03-2566
21-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-03-2566 - 24-03-2566
16-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
16-03-2566 - 21-03-2566
15-03-2566 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
15-03-2566 - 20-03-2566
13-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
13-03-2566 - 16-03-2566
03-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
03-03-2566 - 10-03-2566
 1 2 3 >  Last ›