ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
11-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-receitp.pdf
11-10-2562 - 17-10-2562
25-09-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-09-2562 - 30-09-2562
10-09-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
10-09-2562 - 13-09-2562
04-09-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torปรับปรุงชั้น 5.pdf , แบบงานปรับปรุงชั้น 5.pdf , แบบ ปร. ปรับปรุงชั้น 5.pdf
04-09-2562 - 11-09-2562
22-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
22-08-2562 - 27-08-2562
19-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประชาสัมพันธ์ สกท.pdf
19-08-2562 - 26-08-2562
16-08-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf , ตัวอย่าง.pdf , ทะเบียนคุม.pdf
16-08-2562 - 21-08-2562
25-07-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม ด้วยวิธํีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ผลิตและออกอากาศ.pdf
25-07-2562 - 31-07-2562
23-07-2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชุดระบบควบคุม.pdf
23-07-2562 - 26-07-2562
13-06-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor-ชุดฟอร์ม.pdf
13-06-2562 - 24-06-2562
12-06-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ลิฟต์.pdf
12-06-2562 - 21-06-2562
16-05-2562 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนั้กงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf , รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 .pdf , แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf , แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf , แบบรูปงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ต่อ.pdf
16-05-2562 - 22-05-2562
16-05-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ลิฟต์.pdf
16-05-2562 - 28-05-2562
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
14-05-2562 - 17-05-2562
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แผ่นพับ.pdf
14-05-2562 - 17-05-2562
13-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf
13-05-2562 - 16-05-2562
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor มอบสุข.pdf
10-05-2562 - 15-05-2562
08-05-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบปรับปรุง.pdf , TOR ปรับปรุง.pdf
08-05-2562 - 16-05-2562
26-04-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สมัชชา.pdf
26-04-2562 - 01-05-2562
25-04-2562 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf , ขอบเขตงาน (TOR).pdf
25-04-2562 - 29-04-2562
 1 2 3 >  Last ›